Технології дистанційного навчання на післядипломному етапі професійного розвитку фахівців фармації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.2.233105

Ключові слова:

фармацевтична освіта, безперервний професійний розвиток, технології дистанційного навчання

Анотація

Фармацевтична освіта має гнучко, динамічно та адекватно реагувати на суспільні трансформації шляхом продукування нових освітніх послуг, технологій навчання та організації освітнього процесу. У відповідь на запит часу післядипломна професійна освіта прагне відповідати потребам сьогодення: сформувалася нова концепція підвищення ефективності освіти та професійного рівня фахівців – навчання впродовж життя, яке неможливе без використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Мета роботи – показати особливості організації освітнього процесу фармацевтичних фахівців на післядипломному етапі в Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) та окреслити його проблемні питання з визначенням можливих шляхів удосконалення в контексті безперервного професійного розвитку (БПР).

Матеріали та методи. Матеріал для дослідження – досвід організації навчання провізорів-інтернів, слухачів циклів підвищення кваліфікації на факультеті післядипломної освіти ЗДМУ за останні 10 років, звітна й інша облікова документація, нормативно-правові акти щодо вищої фармацевтичної освіти різних управлінських рівнів. Використали методи аналізу, синтезу, групування, дедукції, логіки й узагальнення.

Результати. Післядипломний етап БПР фармацевтичних фахівців спрямований на вдосконалення професійних компетентностей і дає змогу фахівцеві підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я.

Підготовка фармацевтичних фахівців на факультеті післядипломної освіти відбувається в очно-дистанційному форматі з використанням технологій дистанційного навчання у спеціалізованому вебсередовищі, що створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (базовим є пакет Microsoft Office 365 програми Teams, Skype for business тощо). Такий формат навчання стимулює здобувачів освіти до розкриття свого потенціалу, підвищення рівня самоорганізації та самоменеджменту, поглиблює професійні компетентності шляхом удосконалення комунікаційної складової.

Керівництво ЗДМУ на засадах соціальної відповідальності постійно працює над підвищенням якості освітніх послуг, зокрема на післядипломному етапі.

Висновки. За результатами критичного аналізу досвіду організації навчання провізорів-інтернів, слухачів циклів підвищення кваліфікації на ФПО ЗДМУ за останні 10 років, звітної та нормативно-правової документації визначили особливості організації освітнього процесу фармацевтичних фахівців на післядипломному етапі, окреслили його проблемні питання та з’ясували шляхи їх вирішення в контексті БПР.

Біографії авторів

М. О. Авраменко, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. фармацевтичної хімії, перший проректор

Н. О. Ткаченко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р фарм. наук, доцент каф. управління та економіки фармації

Ю. Ю. Рябоконь, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. дитячих інфекційних хвороб

О. А. Бігдан, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. фарм. наук, доцент каф. клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії

Посилання

Kovalenko, S. (2019). Okremi aspekty derzhavnoho rehuliuvannia rynku osvitnikh posluh v Ukraini [Some aspects of state regulation of the market of educational services in Ukraine]. Rynok osvitnikh posluh : vyklyky suchasnosti. Proceedings of the scientific-practical conference with international participation, 11 June 2019 (pp. 36-37). Kyiv: APSVT. [in Ukrainian].

Kolesnyk, Yu. M., Ryzhov, O. A., & Morhuntsova, S. A. (2018). Nova kontseptsiia orhanizatsii samostiinoi roboty studenta v formati onlain [New concept of organizing independent student work in online format]. Aktualni pytannia dystantsiinoi osvity ta telemedytsyny 2018. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-methodical videoconference with international participation, 25-26 April 2018 (pp. 3-4). Zaporizhzhia: ZSMU. [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, March 28). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu bezperervnoho profesiinoho rozvytku fakhivtsiv u sferi okhorony zdorovia [On approval of the Regulation on the system of continuing professional development of health professionals (No. 302)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text

Farmatsevtychna diyalnist [Pharmaceutical activity]. Farmatsevtychna entsyklopediia. https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/309/farmacevtichna-diyalnist#

Farmatsevtychni pratsivnyky [Pharmaceutical workers]. Farmatsevtychna entsyklopediia. https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/5719/farmacevtichni-pracivniki

Tolochko, V. M., & Haliy, L. V. (2010). Andrahohichni zasady orhanizatsii navchannia spetsialistiv farmatsii [Andragogical principles of organization of training of pharmacy specialists]. Visnyk farmatsii, (1), 39-42. [in Ukrainian].

Uvarkina, O. V. (2018). Informatsiini tekhnolohii i suchasna andrahohika [Information technology and modern andragogy]. Aktualni pytannia dystantsiynoi osvity ta telemedytsyny 2018. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-methodical videoconference with international participation, 25-26 April 2018 (pp. 49-54). Zaporizhzhia: ZSMU. [in Ukrainian].

Kolesnik, Y. M., Avramenko, M. O., Morhuntsova, S. A., & Ryzhov, O. A. (2018). Dosvid vprovadzhennia onlain-tekhnolohii u systemu pidhotovky fakhivtsiv haluzi znan 22 "Okhorona zdorovia" [The experience of introducing online technologies into the system of training specialties in the field of knowledge 22 "Health protection"]. Medychna osvita, (2), 69-73. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.2.8962

Zaporizhzhia State Medical University. (n.d.). Dystantsiyna osvita [Distance education]. Retrieved May 12, 2021, from http://zsmu.edu.ua/p_1361.html

Galiy, L. V., Shulga, L. I., Yakushchenko, V. A., Nartov, P. V., Burian, K. O., & Bagan, S. O. (2019). Vprovadzhennia dystantsiinoi formy navchannia v systemu pisliadyplomnoi osvity: problemni pytannia sohodennia [Implementing the distance learning in the system of postgraduate education: problem issues of modernity]. Problems of uninterrupted medical training and science, (3), 14-20. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.014

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2013, April 25). Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia. Nakaz MON Ukrainy vid 25.04.2013 r. No. 466 [On Approval of the Provisions for Distance Learning (No. 466)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13?lang=en#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження