Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  м. Запоріжжя                                                                                         _______________ 20___ р.

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, як засновник та видавець журналів «Запорізький медичний журнал», «Патологія», «Сучасні медичні технології» та «Актуальні  питання  фармацевтичної і медичної науки та практики» (далі – «Видавець») в особі ректора ЗДМФУ професора Ю. М. Колесника, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)

  (далі – «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір (майнове виключне право, про наступне:

  1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виключну ліцензію на друк та використання письмового твору (далі «Стаття»)______________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  в тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.

  2. З моменту підписання цього договору (за умови прийняття Статті «до друку» Видавцеві належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на іншу мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладому будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими способами.

  3. Ліцензія на використання Статті надається Видавцю на весь термін дії авторського права на зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу.

  4. Виконавець набуває право субліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам та особам.

  5. Всі копії статті, як паперові, так і електронні (включаючи CD, DVD та інші електронні засоби масової інформації, Інтернет і інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

  6. У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.

  7. Видавець підтверджує збереження за Авторомнаступних прав:

  – авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;

  – патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методи, описані у Статті;

  – права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання або колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

  – права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

  8. Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікаціюне передавались іншим Видавництвам.

  9. Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй Статті, що охороняється авторським правом.

  10. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

  11. Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає. Листування щодо відхилення статті редколегією Журналу не підтримує.Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.

  12. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін чинності авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

  13. Автори виключно для цілей виконання даного договору надають для внутрішнього користування Видавця згоду на обробку та використання зазначених у цьому Договорі персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору.

  14. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

  15.Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, тексти яких ідентичні, по одному для кожної зі сторін.


  Підписи Сторін:

  Автор

  П.І.Б. ________________________________
  _______________________________________

  Адреса: ______________________________
  ________________________________________

  Тел. ____________ E-mail: ________________

  Підпис __________________________________
  ___________________________________________
  __________________________________________

  Видавець

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
  пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя
  Тел.. (061) 233-02-34
  E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

   

  Ректор Запорізького державного медико-фармацевтичного університету,
  професор Ю.М. Колесник

  Підпис _______________

   

 • Авторська декларація про оригінальність статті і відсутність плагіату

   

  Я (ми), _____________________________________, підтверджую, що подана мною (нами) наукова праця "________________________________________________________________________________________________________________________"
  є оригінальною роботою і не є копією будь-якої іншої роботи, не була раніше надрукована і не містить плагіату. Якщо використовувались роботи та/або слова інших авторів, то це відповідним чином процитовано або зазначено в посиланнях.

  Автор несе відповідальність за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності та об'єктів авторського права в повному обсязі у відповідності з діючим законодавством.

  "______"__________ 202___р.

  Підпис (підписи)

Керівництво для авторів

Мета

Метою журналу є офіційне визнання наукових досліджень в області синтезу і аналізу органічних та елементорганічних сполук, аналогів природних речовин і лікарських субстанцій, що використовують у медицині, ветеринарії та сільському господарстві, сприяння професійному спілкуванню спеціалістів в галузі медичної хімії, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань. На сторінках журналу висвітлюються результати діяльності вітчизняної та світової наукової спільноти в галузі новітніх технологій лікування, реабілітації та спортивної медицини.

Тематики журналу

Розділ «Медична хімія»

 1. Розробка нових синтетичних методів, значне вдосконалення відомих синтетичних методів
 2. Розробка, синтез та біологічна оцінка нових біологічно активних сполук, діагностичних агентів або мічених лігандів, що використовуються як фармакологічні засоби
 3. Аналіз та стандартизація біологічно активних сполук та лікарських форм
 4. Хімія природних сполук, фармакогнозія
 5. Експериментальна та клінічна фармакологія. Вплив молекулярної структури на розподіл, фармакокінетику та метаболічну трансформацію біологічно активних сполук.
 6. Технологія лікарських препаратів
 7. Організація фармацевтичної справи, менеджменту та маркетингу, медичного та фармацевтичного правознавства

Розділ «Питання медицини та біології»

 1. Сучасні концепції/технології діагностики та лікування
 2. Фізіологія людини, спортивна медицина і фізична реабілітація

Типи статей

 1. ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ

За структурою дослідницька стаття має відповідати міжнародному стандарту IMRAD  та містити такі обов’язкові елементи: Вступ, Матеріали та методи, Результати, Обговорення, Висновки, Література. Обсяг основного тексту дослідницької статті – від 11 до 60 тисяч знаків з пробілами. Бібліографічний список за обсягом не має перевищувати 20 джерел.

Назва статті. Якомога коротша, але достатня для розуміння змісту роботи, скорочення – тільки загальноприйняті. Слід уникати беззмістовних слів таких як «вивчення», «дослідження», «спостереження», тощо. Якщо йдеться про сполуку, біологічний вид, тощо – вкажіть їх в назві, якщо про країну чи регіон – теж. У перекладі заголовків статей англійською мовою не повинно бути жодних транслітерацій, окрім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об’єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг. Це стосується також анотацій і ключових слів.

Прізвище та ініціали автора(ів). Внесок авторів надається позначенням певної літери біля прізвища та ініціалів : A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз та інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті; F – остаточне затвердження статті. Повна назва установи, де виконано роботу, місто, країна (у випадку, якщо автори з різних установ, прізвище автора та назва його установи позначаються цифрами 1, 2, 3).

Анотація. Структурована за стандартом IMRAD, передає структуру статті, доповнює назву, якомога стисла, завершена, без абревіатур, літературних посилань та ілюстраційних матеріалів. Обсяг української та англійської анотацій – 1800–2000 знаків (з пробілами) кожна. Графічна анотація – це єдиний стислий образотворчий та візуальний підсумок основних висновків статті. Це може бути або висновок із статті, або фігура, спеціально розроблена для цієї мети, яка фіксує зміст статті для читачів одним поглядом. Графічна анотація повинна дозволити читачам швидко зрозуміти основне повідомлення статті, яке покликане сприяти перегляду веб-сторінок, міждисциплінарній науці та допомагати читачам швидше визначити, які статті є найбільш відповідними їхнім науковим інтересам. Автори повинні надати графічну анотацію, яка чітко відображає твір, описаний у роботі. Графічна анотація, назва статті та автори мають бути подані як окремий файл у системі подання під час завантаження файлів.

Ключові слова. Не повторюють слова із назви, доповнюють та деталізують назву роботи; кількість ключових слів або словосполучень – 5–6. Англомовні еквіваленти ключових слів до наукових публікацій повинні відповідати назвам дескрипторів тезаурусу МESH (Medical Subject Headings), який є основою лінгвістичного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем.

Вступ висвітлює сучасний стан та актуальність проблеми, показує місце дослідження в контексті відомого. Визначає важливість проблеми, новизну дослідження, наукову «прогалину», яку закриває представлене дослідження. У вступі слід визначити мету або робочі гіпотези (не більше трьох гіпотез на одну статтю). Вступ слід розпочати із загальної проблеми та перейти до вузької теми, представленій в роботи. В останньому параграфі коротко описати, що саме представлено в роботі, але не повторювати анотацію.

Матеріали та методи мають забезпечити відтворюваність експерименту та містити методи лабораторного експерименту або польового дослідження; обсяг використаних для аналізу даних (розмір вибірки); опис використаних статистичних процедур опрацювання даних із зазначенням спеціалізованих програм, в яких виконано аналіз. Слід вказати, чи підпорядковується вибірка нормальному розподілу. Цей розділ має складатись з двох підрозділів, перший з яких описує зібраний матеріал або проведений експеримент, тоді як другий – методи аналізу.

Автори зобов'язані дотримуватись етичних норм при роботі з тваринами відповідно до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідницьких або інших наукових цілей від 18.03.1986 р. Рецензенти звертатимуть увагу на дотримання авторами етичних норм при поводженні з тваринами, недотримання таких норм може бути підставою для відхилення рукопису.

Достовірность даних і статистичний аналіз. Кількість спостережень в групах порівняння повинна бути достатньою для проведення коректного статистичного аналізу. Реплікаційні вимірювання в одному зразку не вважаються незалежними дослідженнями, їх результати мають бути усереднені до одного значення перед статистичним аналізом. Інформація щодо кількості технічних реплікацій (вимірів у одному зразку) повинна бути включена до методів дослідження.

Перевага надається рандомізованим контрольованим дослідженням, при цьому допускаються когортні дослідження, одномоментні дослідження та дослідження «випадок-контроль».

Статистичні дані мають бути перевірені на відповідність нормальному закону розподілу, за результатами цієї перевірки обґрунтовується форма надання даних та методи їх опрацювання. Для даних, розподілених за нормальним законом, використовуються параметричні методи, для всіх інших груп – непараметричні методи.

 1. ОГЛЯДОВА СТАТТЯ

Оглядова стаття повинна мати обсяг основного тексту від 25 до 60 тисяч знаків з пробілами (анотація, список використаних джерел, таблиці та підписи до рисунків не враховуються). Бібліографічний список не має перевищувати 100 джерел. Рукопис має містити такі структурні елементи: вступ з окресленням проблеми та описом останніх подій/досліджень, що визначає актуальність та мету наведеного огляду; стислі інформативні, пов’язані між собою розділи із заголовками, що мають представляти осмислений автором(ами) синтез літератури та власних ідей; критичний аналіз опублікованих раніше праць за цією тематикою із визначенням не вирішених проблем та питань; висновки з проведеного огляду і перспективи подальших досліджень. Оглядова стаття має містити текстові бокси, рисунки або таблиці з метою викладення основних концепцій або ідей роботи, огляду тематичних досліджень, деталізації підходів та методик. Анотації українською та англійською мовами структуровані та відповідають змісту рукопису, обсягом 1800–2000 знаків кожна.

 1. КОРОТКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Коротке повідомлення повинно містити суттєво нові результати або методи загальної застосовності чи інтересу, або цілеспрямовані дослідження, що мають підстави для першочерговості. Потрібно подати лише ті експериментальні дані та літературу, які необхідні для підтвердження основного висновку. Синтез відомих сполук новим методом повинен бути проілюстрований щонайменше 5 прикладами. У вигляді короткого повідомлення може бути опубліковано опис оригінальної методики, що не планується до патентування; констатація важливих, виняткових, неочікуваних випадків експериментальних досліджень.

Коротке повідомлення не структурується на розділи, але має містити основні елементи дослідницької статті (Вступ, Матеріали та методи, Результати, Обговорення, Висновки). Обсяг основного тексту до 10 тисяч знаків з пробілами (анотація, список використаних джерел, таблиці та підписи до рисунків не враховуються). Методологія має бути короткою, але достатньою для відтворення. Анотація подається українською та англійською мовою обсягом 1800-2000 знаків, структурована та відповідає змісту повідомлення. Ключові слова кількістю 5-6 слів або словосполучень. Ілюстраційний матеріал у кількості не більше трьох елементів (таблиць, рисунків, текстових боксів). Бібліографічний список не більше 10 літературних джерел. У одному номері публікується не більше трьох коротких повідомлень.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

Мова статей виключно англійська.

Виклад матеріалу рукопису має бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації; мова тексту має відповідати літературним нормам, бути професійною і лаконічною. Автор зобов’язаний забезпечити високий науковий рівень викладеного матеріалу, повноту і системність висвітлення питання, достовірність результатів і даних, що наводяться, правильність цитування та посилань на літературні джерела. Бібліографічні посилання наводяться мовою оригіналу.

Оформлення рукопису.

Для рукопису використовується формат А4 з полями: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см. Нумеруються сторінки та рядки (для полегшення процесу рецензування). Використовується шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторний інтервал між рядками. Заголовок статті та структурні елементи рукопису виділяються напівжирним шрифтом, усі рядкові.

Перед заголовком у лівому куті розміщується УДК.

Після заголовку у наступних рядках:

– ініціали та прізвище автора (авторів);
– повна назва установи, де виконано роботу, місто, країна (у випадку, якщо автори з різних установ, прізвище автора та назва його установи позначаються цифрами 1, 2, 3);
– внесок кожного автора позначається літерами A, B, C, D, Е, F, де A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз та інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті; F – остаточне затвердження статті (A – research concept and design; B – collection and/or assembly of data; C – data analysis and interpretation; D – writing the article; E – critical revision of the article; F – final approval of the article)
– адреса установи (поштовий індекс, вулиця, місто, країна);
– електронна адреса автора;
– 2 резюме (українською та англійською мовами, обсяг кожного резюме – 1800-2000 знаків). Структура резюме аналогічна структурі основного тексту статті: Мета, Матеріали і методи, Результати, Висновки. Першою надається англомовна анотація з ключовими словами. Другою – анотація українською мовою з ключовими словами, перед якою вказується назва статті, прізвища та ініціали авторів.
– ключові слова.

Після анотацій з ключовими словами з абзацу викладається основний текст статті.

При оформленні статті не припускається:

 • підкреслювати заголовки, підписи і надписи;
 • переносити слова в тексті статті;
 • використовувати виноски.

Вимоги до ілюстраційних матеріалів.

Рисунки мають бути оригінальними, підписаними та послідовно пронумерованими арабськими цифрами: Рис. 1, Рис. 2. Номер рисунка та підпис розташовуються безпосередньо під рисунком. Ілюстрації мають бути підготовані та масштабовані так, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50 %.

Мікрофотографії повинні бути оригінальними, без вибіркового видалення, введення або доповнення якихось деталей, включаючи фон. Мікрофотографії обов'язково повинні містити лінійку масштабу, яка представляє задану довжину на малюнку (наприклад, 5 мкм).

Кольорові мікрофотографії та кольорові рисунки (кольорова модель CMYK)  надаються в електронному вигляді окремими файлами в форматі JPEG або TIFF роздільною здатністю 300–600 dpi, без редагування в Adobe Photoshop.

Приймаються також напівтонові мікрофотографії у відтінках сірого 300 dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Мікрофотографії, надіслані лише у паперовому варіанті, редакція не приймає. Підписи до мікрофотографій подаються в форматі .doc окремим файлом і окремим аркушем.

Рисунки подаються окремими файлами форматів XLS, TIFF, WMF або CDR розподільною здатністю 300 dpi B&W. Ширина оригіналів повинна складати 8,5; 13,5 або 17,5 см.

Графіки у тексті статті повинні мати назви осей із зазначенням одиниць виміру, легенди, довірчі інтервали, позначення рівня статистичної достовірності і відмінностей між групами.

Хімічні структури слід оформлювати за допомогою ISIS Draw (Symyx Draw) або ChemDraw: шрифт Arial, розмір 8 пт, довжина зв’язку 0,41 см (або як ACS document 1996, стилізований та зменшений до 80 %). Усі умови реакції повинні бути вказані вище (реагенти, каталізатори, розчинники) або нижче (температура, час) стрілки реакції. Якщо вказівки умов роблять схему надмірно переповненою, їх можна розмістити внизу схеми, позначеної літерами i, ii тощо, наприклад "i: HCl, H2O, 80 °C, 5 год". Таку ж букву слід розмістити над відповідною стрілкою реакції. Усі слова та скорочення у схемах мають бути написані англійською мовою.

Таблиці повинні мати назву та бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами: Таблиця 1, Таблиця 2. Номер та назва таблиці розташовуються безпосередньо над таблицями.

У підзаголовках колонок і рядків, де це необхідно, вказується метод і одиниці виміру. Всі примітки та пояснювальні написи слід поміщати не в заголовках, а у підписах під таблицями та графіками. Для позначення достовірності відмінностей під таблицями і графіками слід використовувати символи  * # § , пояснюючи їх значення у підписі.

Текстові бокси призначені для пояснення основних понять, концепцій або ідей роботи, огляду тематичних досліджень, деталізації підходів та методик. Бокси повинні мати коротку назву (не більше 8 слів) та бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами: Бокс 1, Бокс 2. Номер та назва текстового боксу розташовуються безпосередньо над ним. Бокси можуть містити невеличкі рисунки та таблиці, що позначаються римськими цифрами (наприклад Рис. І, Рис. ІІ; Таблиця І, Таблиця ІІ). Нумерація літератури наскрізна з урахуванням тексту та боксів. Обсяг тексту не більше 300 слів на бокс.

Всі ілюстраційні матеріали (рисунки, таблиці, текстові бокси) розміщуються в тексті рукопису після першого їх згадування.

Можуть бути використані загальні абревіатури, абревіатури та символи, але менш поширені повинні бути визначені під час першого використання. Розміри одиниць наведені відповідно до Міжнародної системи одиниць. Символи, які використовуються для фізичних констант, повинні бути написані курсивом (наприклад, d, J, k, c, m/z), але відповідні одиниці вимірювання не повинні мати курсив. Скорочення слів вторинних та третинних, а також префіксів орто-, мета-, пара-, слід писати у формулах із курсивними літерами латинського алфавіту на зразок s-, t-, o-, m-, p-, i-, cis-, trans-.

Бажано використовувати стандартні абревіатури та/або молекулярні формули для реагентів та розчинників, а також арабські цифри для реагентів, проміжних продуктів та продуктів у порядку їх появи в тексті. Сполуки зі спорідненими структурами можуть використовувати загальне число, наприклад. р., "RX (2)"; для їх похідних з різними замісниками додається буква до числа, наприклад, "спирт X = OH (2a), ацетат X = OAc (2b), тозилат = OTs (2c). "Коли згадується повна назва сполуки, її числове позначення повинно бути вказане в дужках. Коди без узагальнюючого слова не повинні використовуватися , наприклад, "реакція сполуки 2d з амідом 3" – не "реакція 2d з 3". Стереохімічні та структурні символи, що характеризують структурні особливості або положення замісника в молекулі, повинні виділятися курсивом, наприклад, "(R)-енантіомер", "трет-бутил","п-ксилол ","N-алкіл","піридин-2(1Н)-он". Об'ємні назви простих сполук повинні бути замінені їх хімічними формулами, наприклад, "NaBr, TsOH" замість "натрій бромід, толуенсульфонова кислота".

Особливості статей з організації фармацевтичної справи, менеджменту та маркетингу, медичного та фармацевтичного правознавства

У випадку публікації вищевказаних матеріалів потрібно зазначати рік збору даних, місце, кількість результатів одного виду.

Особливості статей тематики «Сучасні концепції / Технології діагностики та лікування»

Стаття може бути присвячена викладенню сучасної, запропонованої авторами технології/методиці діагностики чи авторської концепції/технології лікування. Структура такої статті аналогічна оригінальному дослідженню і відрізняється трьома особливостями. У вступі викладається поглиблений аналіз сучасного стану діагностики чи лікування та їх невирішені аспекти; у результатах дослідження викладається авторська концепція, технологія, методика та кількісний і статистичний аналіз їх результатів; у обговоренні, у співставленні з даними інших дослідників обґрунтовуються переваги авторської концепції/технології/методики та викладаються їх обмеження (без рекламної самооцінки запропонованих новацій).

Особливості статті тематики «Лікарю-практику / Клінічні випадки»

Журнал в цій рубриці публікує статті, присвячені викладенню сучасних міжнародних консенсусів з діагностики та лікування, нових міжнародних класифікацій хвороб, а також клінічні спостереження рідкісних хвороб.

Структура статей з викладання сучасних міжнародних консенсусів і міжнародних класифікацій хвороб аналогічна оглядовим статтям. Якщо автор не входить в міжнародну групу експертів-розробників консенсусу або класифікації, то в таких випадках необхідна згода голови міжнародної групи експертів на публікацію (інколи – перепублікацію перекладу статті) такого матеріалу в журналі.

Стаття з клінічного спостереження спрямована на ознайомлення практикуючих спеціалістів з рідкісними захворюваннями, особливостями їх проявів, діагностики та лікування. Структура такої статті аналогічна оригінальному дослідженню і відрізняється трьома особливостями. У вступі приводяться статистичні дані щодо частоти рідкісної патології, а також описані іншими авторами особливості  їх проявів, діагностики та лікування. У результатах дослідження викладаються власні спостереження рідкісної патології з її клініко-лабораторною або патоморфологічною характеристикою, наводиться головний ілюстративний матеріал (томограма, УЗД-зображення, макро-мікрофотографії тощо). У обговоренні акцентується увага на головних диференціально-діагностичних ознаках описаної рідкісної патології або дискутуються особливості її лікування.

Літературні джерела послідовно нумеруються арабськими цифрами в порядку появи в тексті статті і зазначаються в квадратних дужках, вказуючи порядковий номер джерела (наприклад «…за загальноприйнятими методиками [3–5]…» або «…за Івановим [6]…»). Перелік літературних джерел мовою оригіналу подається в порядку їх нумерації після основного тексту статті з підзаголовком: «Література». Список літератури оформлюється відповідно до міжнародного стилю Американського хімічного товариства (ACS STYLE),  рекомендованого Наказом МОН України № 40 від 12.01.2017. Опис бібліографічного стилю наведено в методичних рекомендаціях Української бібліотечної асоціації (Боженко, О.; Корян, Ю.; Федорець, М. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації; Українська бібліотечна асоціація: Київ, 2016.). Звертаємо вашу увагу, що у відповідності до ACS стилю бібліографічні посилання мають наводитись із зазначенням DOI. При оформленні бібліографії рекомендовано використовувати бібліографічні менеджери, такі як Mendeley, EndNote, тощо. Докладніше на сайті журналу, ми маємо відповідні стилі форматування у вказаній програмі.

Подання рукопису

 1. Реєстрація.
 2. Рукописи оригінальних статей, оглядів літератури або клінічних випадків повинні бути завантажені в електронному вигляді через сайт журналу відповідальним автором (автором, який спілкується з редакцією). Назва файла повинна містити транслітероване прізвище першого автора: (приклад назви файлу: Ivanov_manuscript. doc, docx). Для завантаження необхідно подати файли:
 • рукопис (не файл PDF);
 • графічна анотація, назва статті та автори мають бути подані як окремий файл у системі подання під час завантаження файлів. Назва файла повинна містити транслітероване прізвище першого автора (приклад назви файлу: Ivanov_gphabstract.doc, docx).
 • супровідний лист із зазначенням таких тверджень:
  • рукопис або його частина не були раніше опубліковані, а також в цей час вони не розглядаються для публікації будь-яким іншим журналом;
  • відповідальний автор та співавтори, що подають рукопис, підтверджують, що вони читали рукопис, і погоджують його подання до «АПФМНП»;
  • автори передають авторське право на свої рукописи «АПФМНП» для публікації.
 1. Допоміжні матеріали (за бажанням автора) з додатковими таблицями, рисунками, схемами тощо (приклад назви файлу: Ivanov_suppl.pdf) для публікації електронного варіанту разом із статтею.
 2. Відомості про трьох потенційних рецензентів (прізвище, місце роботи, електронна пошта, контактний номер телефону), які мають бути з іншої установи, ніж тієї де працюють автори, що подали роботу та мають задовольняти вимоги підпункту 6 пункту 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а саме: здійснювати дослідження за спеціальністю і мати за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus. З метою уникнення конфлікту інтересів автори, за бажанням, можуть надавати прізвища небажаних рецензентів, що враховується редколегією при виборі рецензентів. Якщо статтю подає один із членів редколегії, то список потенційних рецензентів повинен включати щонайменше 4-х фахівців (приклад назви файлу: Ivanov_review.doc, .docx).
 3. Відсканований ліцензійний договір на використання твору з підписами.

Процес рецензування

Після того, як ви подаєте свою статтю у журнал, вона буде надсилатися на оцінку незалежним експертам у цій галузі. Ці рецензенти, яких іноді називають "арбітрами", оцінюють валідність, значимість та оригінальність Вашої роботи.

Окрім того, що рецензування є формою контролю якості для академічних журналів, експертна оцінка також є дуже корисним джерелом зворотного зв’язку, допомагаючи покращити свою роботу до її публікації. У кращому випадку огляд – це спільний процес, коли автори ведуть діалог зі своїми однолітками та отримують конструктивну підтримку для просування своєї роботи.

Ми підтримуємо «Think. Check. Submit.» - ініціативу, ініційовану коаліцією наукових організацій. Наш журнал повністю відповідає критеріям, і Ви отримаєте для своїх досліджень високу експертну оцінку. Шановні автори, будь ласка перевіряйте, чи підходять Ваші дослідження до проблематики нашого журналу перед поданням статті. Ви можете направити на електронну пошту головного редактора чи відповідального секретаря назву статті, анотацію та ключові слова, і ми Вам повідомимо, чи підходить тематика Вашого дослідження до нашого журналу.

Усі рукописи, що надійшли до редакції «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики», підлягають ретельному відбору та обов’язковому однобічному сліпому рецензуванню. Рукопис оцінюється на рівних засадах незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів. Процедура рецензування рукописів спрямована на забезпечення якості публікацій.

Рецензія забезпечує всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданого рукопису. Перед процесом рецензування обов’язково проводиться перевірка рукопису на плагіат, результати перевірки подаються рецензенту.

З метою організації якісного рецензування головний редактор закріплює за кожним членом редколегії у відповідності до його спеціалізації науковий напрям. Відповідальний секретар проводить попередню та заключну оцінку рукопису, призначає рецензентів та готує подання на головного редактора з рекомендацією про публікацію або відхилення статті. Головний редактор оцінює подання та ухвалює остаточне рішення щодо публікації статті. Головний редактор також зберігає за собою право на призначення додаткової експертизи рукопису.

До рецензування залучаються члени редакційної колегії журналу та зовнішні рецензенти, які мають вчений ступінь, достатній досвід наукової роботи за відповідним науковим напрямом.

Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не спотворює її змісту. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу. Відхилені статті повторно до розгляду не приймаються. 

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.

 

Адреса редакції науково-практичних журналів ЗДМУ «Запорізький медичний журнал», «Патологія», «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»

Запорізький державний медичний університет
пр. Маяковського, 26
м. Запоріжжя
Україна, 69035

E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua, izdatotdel@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.