Моделювання правового поля формування соціально відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.1.123729

Ключові слова:

соціальна відповідальність, фармацевтичний фахівець, фармацевтична організація, фармацевтична діяльність, нормативно-правові акти, нормативно-правова база

Анотація

Фундаментальний принцип соціальної відповідальності (СВ) – дотримання правових і законодавчих норм діяльності підприємства. Результати аналізу даних наукової літератури відзначають недостатню фундаментальність досліджень нормативно-правового забезпечення процесу формування соціально відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців (СВП ФФ).

Мета роботи – моделювання правового поля та визначення повноти й змістовності чинної нормативно-правової бази (НПБ) щодо формування системи СВП ФФ протягом усього життєвого циклу професійного розвитку.

Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стали національні та міжнародні нормативно-правові акти (НПА), які регламентують СВ, діяльність фармацевтичних організацій (ФО) та отримання фармацевтичної освіти. Під час роботи використали методи інформаційного пошуку, систематизації, контент-аналізу, порівняння та узагальнення.

Під час дослідження узагальнена НПБ, котра за різними аспектами формує СВП ФФ упродовж всього життєвого циклу професійного розвитку, та сформована модель правового поля цього процесу. Виконали контент-аналіз зазначеної НПБ в аспекті відповідальності ФО та ФФ з окресленням проблемних питань правового характеру в контексті СВ. У статті приділено увагу базовому рівню правового поля, в рамках якого формуються загальні принципи суспільних відносин в усіх сферах економіки.

Висновки. Створено модель правового поля формування системи СВП ФФ протягом усього життєвого професійного циклу, котра є складною, багаторівневою системою, НПБ у моделі розподілено за двома критеріями (ієрархічним і регулюванням відносин у системі СВП ФФ) і включає 27 основних НПА. Визначено проблеми у правовому полі базового рівня формування СВП ФФ: нечіткість понятійно-категоріального апарату соціальних стандартів і гарантій; суперечливість між НПА; несприятливі умови для малого підприємництва, що створені Податковим кодексом України; нехтування правовими нормами, визначення пріоритетом винятково отримання прибутку, ігнорування ФО та ФФ морально-етичних принципів; неналежний рівень політико-правової культури в суспільстві; несприйняття принципу верховенства права політичною елітою та тлумачення нею правових норм на свою користь; пасивна поведінка громадських організацій фармацевтичного спрямування; слабкий контроль державних органів за дотриманням норм чинного законодавства. Все зазначене зумовлює труднощі щодо ефективної реалізації СВ.

Посилання

(2010) Mezhdunarodnyj standart ISO 26000:2010. Rukovodstvo po social'noj otvetstvennosti [International standard ISO 26000:2010. Guidance on social responsibility]. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en. [in Russian].

Tkachenko, N. O., & Chervonenko, N. M. (2013). Aktualni aspekty sotsialnoi vidpovidalnosti u farmatsii [Actual aspects of social responsibility in pharmacy]. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Posylkina, О. V., Bratishko, Yu. S., & Kubasova, H. V. (2015). Formuvannia systemy pokaznykiv otsinky sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnoho biznesu [Formation of the system of indicators for the assessment of the social responsibility of pharmaceutical business]. Klinichna farmatsiia, 19(2), 4–8. [in Ukrainian].

Bratishko, Yu. S. (2014). Doslidzhennia sutnosti ta rivniv sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnoho biznesu [Research of essence and levels of social responsibility of pharmaceutical business]. Molodyi vchenyi, 1, 147–150. [in Ukrainian].

Cherkashyna, A. V., & Kotvitska, A. A. (2014). Doslidzhennia suchasnoho stanu sotsialnoi vidpovidalnosti naibilshykh aptechnykh merezh mista Kharkova [Research of the current state of social responsibility of large pharmacies networks of Kharkiv city]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 2, 36–41. [in Ukrainian].

Nemchenko, A. S., Kotvitskaya, A. A., & Teterych, N. V. (2009). Sotsialno-psykholohichni ta etychni aspekty realizatsii likarskykh zasobiv [Socio-psychological and ethical aspects of the implementation of medicines]. Klinichna farmatsiia, 13(3), 28–30. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., & Hromovyk, В. Р. (2017). Kontseptualnyi analiz sotsialnoi vidpovidalnosti osobystosti ta yii intehruvannia u farmatsevtychnu praktyku [Conceptual analysis of social responsibility of the person and its integration in pharmaceutical practice]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 10(3), 342–348. doi: 10.14739/2409-2932.2017.3.113624 [in Ukrainian].

(1996). Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

(2003). Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Commercial Code of Ukraine]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15. [in Ukrainian].

(2011). Podatkovyj kodeks Ukrajiny [Tax Code of Ukraine]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. [in Ukrainian].

(1971). Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy [The Labor Code of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08. [in Ukrainian].

(2012). Zakon Ukrainy «Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii» vid 07 kvitnia 2012 roku №2017-14 [Law of Ukraine «On State Social Standards and Social Guarantees» from April 4, 2012, №2017-14]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14. [in Ukrainian].

(2015). Zakon Ukrainy «Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti» vid 02 bereznia 2015 roku №222-VIII [Law of Ukraine «On licensing of types of economic activity» from March 2, 2015, №222-VIII]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19. [in Ukrainian].

(1991). Zakon Ukrainy «Pro zakhyst prav spozhyvachiv» vid 12 travnia 1991 roku №1023-12 [Law of Ukraine «On Consumer Rights Protection» from May 12, 1991, №1023-12]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12. [in Ukrainian].

(1996). Zakon Ukrainy «Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii» vid 07 chervnia 1996 roku №23696-ВР [Law of Ukraine «On Protection Against Unfair Competition» from Jun 7, 1996, №23696-ВР]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

(2001). Zakon Ukrainy «Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii» vid 11 liutoho 2001 roku №2210-III [Law of Ukraine «On Protection of Economic Competition» from February 11, 2001, №2210-III]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14. [in Ukrainian].

(2007). Zakon Ukrainy «Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti» vid 05 kvitnia 2007 roku №877-V [Law of Ukraine «On the Main Principles of State Supervision (Oversight) in the Area of Commercial Activity» from April 5, 2007, №877-V]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16. [in Ukrainian].

(2016). Zakon Ukrainy «Pro tymchasovi osoblyvosti zdiisnennia zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti» vid 03 lustopada 2016 roku №1728-VIII [Law of Ukraine «On temporary features of the implementation of measures of state supervision (control) in the sphere of economic activity» from November 3, 2016, №1728-VIII]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1728-19. [in Ukrainian].

(1996). Zakon Ukrainy «Pro reklamu» vid 03 lypnia 1996 roku №270/96-вр [Law of Ukraine «On Advertising» from July 3, 1996, №270/96-вр] Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

(2001). Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. [in Ukrainian].

(1984). Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. [in Ukrainian].

(2003). Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukrine] Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15. [in Ukrainian].

(2008). Mizhnarodnyi standart SА8000. Sotsialna vidpovidalnist. [International standard SА8000. Social Responsibility]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0015697-07. [in Ukrainian].

(2017). Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 05 veresnia 2017 roku №2145-VIII [Law of Ukraine «On Education from September 5, 2017, №2145-VIII]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1060-12. [in Ukrainian].

(2014). Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 06 veresnia 2014 roku №1556-VII [Law of Ukraine «On Higher Education from September 6, 2014 №1556-VII]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. [in Ukrainian].

(2011). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii» vid 23 lystopada 2011 roku №1341 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the National Qualifications Framework» from November 23, 2011, №1341]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF. [in Ukrainian].

(1996). Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro spetsializatsiiu (internaturu) vypusknykiv vyshchykh medychnykh i farmatsevtychnykh zakladiv» vid 19 veresnia 1996 roku №291 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «On Approval of the Regulations on the Specialization (Internship) of Higher Medical and Pharmaceutical Institutions Graduates from September 19, 1996, №291]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0696-96. [in Ukrainian].

(1992). Nakaz MOZ Ukrainy «Pro podalshe udoskonalennia systemy pisliadyplomnoi pidhotovky likariv (provizoriv)» vid 22 lypnia 1992 roku №166 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «On further improvement of the system of postgraduate training of doctors (pharmacists)» from July 22, 1992, №166]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0113-93. [in Ukrainian].

(2006). Nakaz MOZ Ukrainy «Pro vdoskonalennia atestatsii provizoriv ta farmatsevtiv» vid 12 hrudnia 2006 roku. №818 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «On improving the attestation of pharmacists» from December 12, 2006, №818]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06. [in Ukrainian].

(1992). Zakon Ukrainy «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia» vid 19 lystopada 1992 roku №2801-ХХІ [Law of Ukraine «Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care» from November 19, 1992, №2801-ХХІ]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. [in Ukrainian].

(1996). Zakon Ukrainy «Pro likarski zasoby» vid 04 kvitnia 1996 roku №124/96-ВР [Law of Ukraine «On Medicinal Products» from April, 4, 1996, №124/96-ВР]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

(1995). Zakon Ukrainy «Pro narkotychni zasoby, psykhotropni rechovyny i prekursory» vid 15 liutoho 1995 roku №60/95–ВР [Law of Ukraine «On Circulation of Drugs, Psychotropic Substances, Their Analogs and Precursors in Ukraine» from February 15, 1995, №60/95–ВР]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

(2016). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv)» vid 30 lystopada 2016 roku №929 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the approval of licensing conditions for the introduction of economic activities for the production of pharmaceuticals, wholesale and retail trade in medicines, the import of medicines (other than active pharmaceutical ingredients» from November 30, 2016, №929]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF. [in Ukrainian].

(2002). Nakaz MOZ Ukrainy «Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk» vid 29 bereznia 2002 roku №117 [Order of the Ministry of Health of Ukraine «Directory of qualifying characteristics» from March 29, 2002, №117]. Retrieved from http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20020329_117.html. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження