(1)
Kucherenko, L. I.; Khromylyova, O. V.; Moryak, Z. B.; Tkachenko, G. I.; Vashchenko, E. V. Stage Control of Tablets Manufacturing. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice 2014.