Синтез, фізико-хімічні властивості естерів 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот

Автор(и)

  • V. M. Odyntsova Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.1.93427

Ключові слова:

синтез, хімічні властивості, 1, 2, 4-тріазол

Анотація

Серед різноманіття гетероциклічних сполук особливе місце посідають азотовмісні гетероциклічні системи з класу похідних 1,2,4-тріазолів, котрі проявляють широкий спектр дії. Біологічно активні субстанції, що отримані на їхній основі, активно впроваджуються у практичну діяльність як нові оригінальні та дієві лікарські засоби. Нас зацікавили естери 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот, які проявляють високу біологічну активність і можуть бути напівпродуктами для синтезу амідів, гідразидів, іліденгідразидів відповідних кислот.

Мета роботи – синтез і встановлення фізико-хімічних характеристик нових естерів 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот.

Матеріали та методи. Температуру плавлення визначали відкритим капілярним методом на приладі OptiMelt MPA100. Елементний склад синтезованих сполук встановлено на універсальному аналізаторі Elementar Vario EL cube (CHNS) (стандарт – сульфаніламід). 1H ЯМР спектри були записані на спектрометрі Varian Mercury VX-200 (1Н, 200 MHz) у розчиннику диметилсульфоксид-d6 (тетраметилсилан – внутрішній стандарт) і розшифровані за допомогою програми ADVASP (tm) Analyzer program (Umatek International Inc.). Хромато-мас-спектральні дослідження здійснили на газорідинному хроматографі Agilent 1260 Infinity HPLC з обладнаним мас-спектрометром Agilent 6120 (іонізація в електроспреї (ESI).

Результати. Синтез нових 11 естерів 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот здійснено двома методами. За методом А проводили алкілування раніше синтезованого 3-(адамантан-1-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-тіолу відповідним метиловим естером 2-хлороцтової кислоти у присутності еквівалентної кількості натрію гідроксиду. Метод Б передбачає етерифікацію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот метиловим, етиловим, і-пропіловим, н-пропіловим і н-бутиловим спиртами за наявності каталізатора концентрованої сульфатної кислоти. У результаті синтезу встановили: сполуки, котрі отримані різними методами, не дають депресії температури плавлення. Слід відзначити, що практичний вихід реакції за методом A є дещо вищим порівняно з методом Б.

Висновки. У результаті дослідження синтезовано 11 нових сполук, естерів 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот.

Структура синтезованих сполук підтверджена сучасними інструментальними методами аналізу (1Н ЯМР-спектроскопія, ІЧ-спектрофотометрія, хромато-мас-спектрометрія та елементний аналіз).

Посилання

Kazicyna, L. А. (1979) Primeneniye UF-, IK-, YaМR- i МАSS-spektroskopii v оrganicheskoj khimii [Application of UV, IR, NMR and MASS spectroscopy in Organic Chemistry]. Moscow: Izd-vo Моsk. un-tа. [in Russian].

Kaplaushenko, А. H. (2013) Doslidzhennia zі stvorennia novoho оryginalnoho vitchyznianoho lіkarskoho zasobu na osnovi 1,2,4-triazolu [Research on creation of new original domestic drugs on the basis of 1,2,4-triazole]. Naukovyi zhurnal MOZ Ukrainy, 2, 115–121. [in Ukrainian].

Kaplaushenko, T. М., Panasenko, O. I. & Samelyuk, Y. G. (2016) Syntez ta vstanovlennia fizyko-khimichnykh constant 2-(5-(khіnоlіn-2-іl, 2-hidroksykhіnоlіn-4-іl)-4-R-1,2,4-triazol-3-іltіо) аtsetatnykh kyslot ta yikh esteriv [Synthesis and establishment of physico-chemical constants 2-(5-( chinoline -2-il, 2-hydroxyquinoline-4-іл)-4-r1-1,2,4-triazole-3-ілтіо) acetate acids and their esther]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 2, 53–59. [in Ukrainian].

Parchenko, V. V. (2012) Novi S-pokhidni 1,2,4-triazolu yak potentsiini oryginalni vitchyznizni veterynarni likarski zasoby [New s-derivatives of 1,2,4-triazoles as potential original home of veterinary pharmaceuticals] Farmatsevtychnyi zhurnal, 3, 43–48. [in Ukrainian].

Pruglo, Ye. S. (2016) Aktoprotektorna aktyvnist 5-(2-bromfenil)-4-аmino-4Н-1,2,4-triazol-3-tionu ta yoho S-pokhidnykh [Actoprotective activity of 5-(2-bromophenyl)-4-amino-4H-1,2,4-triazole-3-thione and its S-derivatives]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 1, 67–70. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2409-2932.2016.1.61438.

Sajdov, Т. V., & Sverdlova, O. V. (1995) Prakticheskoe rukovodstvo po molekuliarnoj spektroskopii [A practical guide to Molecular Spectroscopy]. Saint Petersburg: Izd-vo SPU. [in Russian].

Safonov, А. А. (2016) Aktoprotektorna aktyvnist 4-((R-іliden)аmino)-5-(tіоfеn-2-іlmetyl)-4H-1,2,4-triazol-3-tioliv [Actoprotective activity 4-((r-eden)amino)-5-(thiophene-2-ylmethyl)-4h-1,2,4-triazole-3-thiols]. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 2, 32–34. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. О. (2014) Analiz farmakolohichnoi aktyvnosti pokhidnykh 1,2,4-triazolu [Analysis of pharmacological activity of 1,2,4-triazole derivatives]. Farmatsevtychnyi chasopys, 4, 145–150. [in Ukrainian].

Shcherbyna, R. О., Panasenko, O. I. & Knysh, Ye. H. (2016) Vyvchennia antyoksydantnoi aktyvnosti solei 2-((4-R-3-(morfolinometylen)-4H-1,2,4-triazol-5-іl)tіо)atsetatnykh kyslot [The studying of antioxidant activity of salts 2-((4-r-3-(morpholinomethylen)-4h-1,2,4-triazole-5-yl)thio)acetic acids]. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 1, 37–40. [in Ukrainian].

Ebtehal Suliman Al Abdullah. (2007) Synthesis and biological testing of new 1-adamantyl derivatives: Submitted in Patrial Fulfillment of the Requirements for the Ph. D. Degree in Pharmaceutical Sciences «Pharmaceutical Chemistry»in the College of Pharmacy, King Saud University. Riyadh, Saudi Arabia.

Shcherbyna, R. O. (2016) The synthesis and prediction of biological activity in silico for new alkyl derivatives of 4-R-3-(morfolinometylen)-4H-1,2,4-triazole-5-thioles. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal, 3, 34–38. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук