Синтез і дослідження фізико-хімічних властивостей солей 2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти

Автор(и)

  • A. S. Gotsulya Zaporizhzhia State Medical University,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.3.77832

Ключові слова:

теофілін, 1, 2, 4-тріазол, фізико-хімічні властивості, синтез

Анотація

Сьогодні перед науковцями постає багато питань у сфері медицини та фармації, одним із найважливіших серед них є дослідження та пошук нових шляхів синтезу високоефективних і малотоксичних речовин. Особливу зацікавленість викликають похідні 1,2,4-тріазолу та ксантину. На їхній основі створено значну кількість лікарських препаратів, які широко застосовуються в сучасній медичній практиці.

Мета роботи – синтез і дослідження властивостей солей 2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти.

Методи та результати. Як вихідну речовину обрали теофілін, на основі якого через низку послідовних стадій отримано 7'-((3-тіо-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-5-іл)метил)теофілін. Реакцією нейтралізації одержані солі з органічними та неорганічними основами у водному середовищі. Досліджені фізичні та хімічні властивості сполук, що отримали. Будова речовин підтверджена за допомогою елементного аналізу з використанням приладу Elementar Vario L cube (CHNS), ІЧ-спектрофотометрії (4000–400 см-1): ІЧ-спектри зняті на модулі ALPHA Т спектрометра Bruker ALPHA FT-ІR. 1H ЯМР спектри сполук записані за допомогою спектрометра «Mercury 400» (розчинник – ДМСО-d6, внутрішній стандарт – тетраметилсилан). Хромато-мас-спектральні дослідження здійснені на приладі Agilent 1100 Series LC/MSD System, спосіб іонізації – хімічна іонізація при атмосферному тиску (APCI). Утворення солей підтверджені сигналами відповідних протонованих амінів.

Висновки. Встановили оптимальні умови отримання солей 2-(5-((теофілін-7'-іл)метил)-4-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти з неорганічними та органічними основами. Взаємодією тіолу, що одержали, з кислотою монохлорацетатною у водному розчині подвійної кількості лугу з наступною нейтралізацією кислотою хлоридною отримана відповідна карбонова кислота. Підтверджено, що найбільші виходи солей як продуктів реакції спостерігали під час використання води як розчинника з наступною її заміною на пропан-1-ол або ацетон.

Здійснили дослідження загальних фізичних і хімічних властивостей сполук і виконали попереднє дослідження біологічної активності.

Посилання

Gotsulia, A. S., Mikоlаsyuk, O. O., Panasenko, O. І., et al. (2014). Syntez і doslіdzhennia fіzyko-khіmіchnykh vlastyvostei solei 2-(5-((teofіlіn-7-іl)metyl)-4-fenіl-4Н-1,2,4-trіazlol-3-іlіtіo)atsetatnoi kysloty [Synthesis and investigation of the physico-chemical properties of 2-(5-((theophylline-7'-yl)methyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetic acid salts]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 1(82), 91–94. [in Ukrainian].

Gunawardhana, L., Tsai, M., & Naik, H. (patentee) (2012) Methods for concomitant of theophylline and febuxostat. Patent US, no. 0065236, 2012.

Eckhardt, M., Himmelsbach, F., Langkopf, E., & Maier, R. (patentee) (2009) Xanthine derivatives, the preparation thereof and their use as pharmaceutical compositions. Patent US, no. 7560450, 2009.

Hatley, R. J. D., Mason, A. M., & Pinto, I. L. (patentee) (2010) Xanthine derivatives as selective HM74A agonists. Patent US, no. 0168122, 2010.

Kazunin, M. S., Prіjmenko, А. О., Vasil´ev, D. А., & Prіjmenko, D. А. (2010). Sintez, fiziko-khimicheskie svojstva 3-(3-metilksantinil-8)-propanovoj kisloty i nekotorykh eyo proizvodnykh [Synthesis, physic-chemical properties 3-(3-methylxanthinyl-8)-propanoic acid and some of its derivatives]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 3(12), 103–107. [in Ukrainian].

Levіch, S. V., Shkoda, O. S., Aleksandrova, K. V. (2013). Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti S-zamishchenykh pokhidnykh 3-benzyl-8-metyl-7-[(4-fenil-5-tio-4N-1,2,4-triazol-3-il)metyl]-ksantynu [Synthesis and physical-chemical properties of S-substituted derivatives of 3-benzyl-8-methyl-7-[(4-phenyl-5-thio-4H-1,2,4-triazole-3-yl)methyl]-xanthine]. Aktualnі pytannia farmatsevtychnoі і medychnoі nauky ta praktyky, 1(11), 54–58. [in Ukrainian].

Lupascu, F. G., Dragostin, O. M., Foia, L., Lupascu, D., & Profire, L. (2013). The synthesis and the biological evaluation of new thiazolidine-4-one derivatives containing a xanthine moiety. Molecules, 18, 9684–9703. doi:10.3390/molecules18089684.

Raafat, M. S. (2006). The chemistry of mercapto- and thionesubstituted 1,2,4-triazoles and their utility in heterocyclic synthesis. ARKIVOC, IX, 59–112. doi: http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.0007.904.

Yurchenko, D. M., Aleksandrova, K. V., Romanenko, M. І., & Makoіd, O. B. (2011). Syntez, reaktsii ta fizyko-khimichni vlastyvosti pokhidnykh 8-tioksantynil-7-atsetatnykh kyslot [Synthesis, reaction and physic-chemical properties derivatives of 8-thioxanthinyl-7-acetic acid]. Aktualnі pytannia farmatsevtychnoi і medychnoi nauky ta praktyky, XXIV(3), 104–108. [in Ukrainian].

Yurchenko, D. M., Aleksandrova, K. V., Romanenko, M. І., Samura, B. A., Taran, А. V. (patentee) (2011). Patent Ukrainy 61715, МПК (2011.01), С07D 473/00. Amіd 4-fenіl-5-(3'-metylksantynіl-7')metyl-1,2,4-trіazolіl-3-tіoatsetatnoі kysloty, yakyi vyіavlіaie dіuretychnu, protyzapalnu ta analhetychnu dіі. [Amide of 4-phenyl-5-(3'-methylxanthinyl-7')methyl-1,2,4-triazolyl-3-thioacetic acid which exhibits a diuretic, anti-inflammatory and analgesic effect]. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Синтез біологічно активних сполук