The main aspects of medical supply in armed forces of NATO member countries

Authors

  • M. V. Bilous Zaporizhzhia State Medical University,
  • O. P. Shmatenko Ukrainian Military Medical Academy,
  • O. A. Ryzhov Zaporizhzhia State Medical University,
  • D. V. Drozdov Ukrainian Military Medical Academy,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.71119

Keywords:

Military Medicine, Pharmaceutical Services, Logistic Models

Abstract

Introduction. Nowadays medical supply system of Ukrainian military men does not fully correspond to the current needs of the troops, and has to be improved. Further direction of Ukrainian Armed Forces development demands functioning medical service on the ground of logistics management concept.

Aim. In order to form the unified methodological approach to the optimization of logistics management of pharmaceutical provision of Ukrainian Armed Forces, a review of foreign and domestic scientific sources and the existing legal framework on this issue will be done.

Materials and Methods. On this issue the review of foreign and domestic scientific sources and the existing legal framework has done to reach the aim of our work. Investigation methods were bibliographic and analytical ones.

Results. In these review the peculiarities of military medical services of the armed forces of several NATO member countries have been studied, the main aspects of medical supply in the armed forces of NATO countries have been considered. The results of these studies indicate the need of advanced research, using the method of system analysis, structural organization and conceptual principles of logistics management of pharmaceutical provision in the armed forces of the Alliance countries. In the future, it is necessary to choose the system of logistics management of medical supply which is the most efficient and the closest in structure to the Ukrainian system and apply the best international practices of optimization flow of processes. The integration of the two models – Ukrainian and European ones helps to minimize the cost of reforming the system of logistics and standardization of Ukrainian Armed Forces.

Conclusion. It was revealed that each of country – NATO member has its own system of organization of medical supply of troops, but existing NATO standards of medical support and common terminology databases allow all Alliance members, if necessary, work together. The need of development of a conceptual model of optimization of management of flow processes in the medical supply of Ukrainian Armed Forces in accordance with NATO standards has been found. Also the necessity of regulatory fixation of developed model in the domestic legislative framework and practice of military health care of Ukraine exists. It provides the opportunities and new trends of development of medical support logistic systems directed on the strengthening of Ukrainian Armed Forces fighting efficiency.

References

Andronatii, V. B., Zhakhovskyi, V. O., Bulakh, O. Yu., & Livinskyi, V. H. (2014) Systema medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy: suchasnyi stan i napriamy rozvytku z ohliadu na tendentsii zmin u poriadku zastosuvannia viisk [The health of the Armed Forces of Ukraine: Current State and directions of development in view of the trends in use of the military order]. Nauka í oborona, 3, 23–29. [in Ukrainian].

Bashkirov, N. & Khairbekov, Z. (2014) Konceptual'nye osnovy tylovogo obespecheniya Vooruzhonnykh sil SShA Ch. 1 [Conceptual bases of logistic support of the armed forces of the USA Part 1]. Zarubezhnoye voennoe obozrenie, 5, 28–33. [in Russian].

Bashkirov, N. & Khairbekov, Z. (2014) Konceptual'nye osnovy tylovogo obespecheniya Vooruzhonnykh sil SShA Ch. 2 [Conceptual bases of logistic support of the armed forces of the USA Part 2]. Zarubezhnoye voennoe obozrenie, 6, 23–30. [in Russian].

Bilyi, V. Ya., Zhakhovskyi, V. O. & Livinskyi, V. H. (2015) Mistse ta rol Voienno-medychnoi doktryny Ukrainy u formuvanni systemy medychnoho zabezpechennia viisk i tsyvilnoho naselennia u voiennyi chas [The place and role of the Military-Medical Doctrine of Ukraine in the formation of medical support troops and civilians in wartime]. Nauka í oborona, 1, 9–14. [in Ukrainian].

Bílous, M. V., Ryzhov, O. A. & Shmatenko, O. P. (2015) Neobkhidnist u podalshii intehratsii viiskovoi lohistyky [The need for further integration of military logistics] Problemy viiskovoi okhorony zdorov’ia, 43, 271–278. [in Ukrainian].

Bílous, M. V., Ryzhov, O. A. & Shmatenko, O. P. (2015) Optymizatsiia medychnoho postachannia v Zbroinykh Sylakh Ukrainy shliakhom vykorystannia suchasnykh informatsiinykh lohistychnykh system [Optimization of medical supplies to the Armed Forces of Ukraine using modern information logistics systems]. Vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v medychnu osvitu: problemno-oriientovane navchannia ta virtualni patsiienty Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Video Conference with international participation. (P. 36–38). Zaporízhzhya. [in Ukrainian].

Yedyna viiskovo-medychna doktryna NATO (AJP-4.10(A)) [The only military medical doctrine NATO]. Retrieved from

Zbroini syly Nimechchyny [The armed forces of Germany]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Zbroyní_sili_Nímechchini. [in Ukrainian].

Laptev, A. (2014) Mediko-sanitarnoe obespechenie v Vooruzhonnykh silakh FRG [Medical and sanitary provision in the Armed Forces of Germany]. Zarubezhnoye voyennoye obozreniye, 3, 22–28. [in Russian].

Medicinskaya sluzhba Vooruzhonnykh sil Velikobritanii [The Medical Service of the Armed Forces of Great Britain]. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/Meditsinskaya _sluzhba_Vooruzhonnykh_sil_Velikobritanii. [in Russian].

Medicinskaya sluzhba Vooruzhonnykh sil Francii [French Defence Health Service]. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/Meditsinskaya_sluzhba_Vooruzhonnykh_ sil_Frantsii. [in Russian].

Mynuloho roku v diialnist Zbroinykh Syl Ukrainy bulo zaprovadzheno 65 standartiv NATO [Last year, the activities of the Armed Forces of Ukraine was introduced 65 NATO standards]. Retrieved from http://www.mil.gov.ua/news/2016/02/16/minulogo-roku-v-diyalnist-zbrojnih-sil-ukraini-bulo-zaprovadzheno-65-standartiv-nato-general-lejtenant-igor-pavlovskij--17849/. [in Ukrainian].

(2015) Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu «Pro viiskovo-medychnu doktrynu Ukrainy» [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On recommendations of parliamentary hearings" On Military medical doctrine Ukraine "]. Відомості Верховної Ради України, 51, 477–495. [in Ukrainian].

(2014) Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy «Pro Prohramu diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy» vid 11.12.2014 r. №26-VIII [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Program of the Cabinet of Ministers of Ukraine" from November 12, 2014. №26-VIII]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/26-19. [in Ukrainian].

Rezyapov, N. (2012) Osnovnyye aspekty razvitiya sistemy tylovogo obespecheniya VS SShA [Key aspects of the development of the system of logistics support US Armed Forces]. Zarubezhnoe voennoe obozrenie, 3, 24–29. [in Russian].

Ryzhov, O. A., Shmatenko, O. P., Bilous, M. V., & Prytula, R. L. (2015) Perspektyvy podalshoi intehratsii viiskovoi lohistyky [Prospects for further integration of military logistics]. Aktualni problemy rozvytku haluzevoi ekonomiky ta lohistyky Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference. (P. 149–151). Kharkiv. [in Ukrainian].

Savytskyi, V. L., Vlasenko, O. M., Stryzhenko, V. I., & Bulakh, O. Yu. (2014) Systema medychnoho zabezpechennia viisk (syl) – skladova zahalnoderzhavnoi polityky okhorony zdorov’ia hromadian Ukrainy [The system of medical support of troops (forces) - part of the national health policy of citizens of Ukraine]. Nauka i oborona, 2, 27–33. [in Ukrainian].

Sapiha, R. I. (2009) Strukturyzatsiia systemy lohistychnoho zabezpechennia Zbroinykh syl Ukrainy [Structuring the logistics system of the Armed Forces of Ukraine] Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 649, 335–342. [in Ukrainian].

Servatiuk, V. M., & Uhrynovych, O. I. (2013) Perspektyvni napriamky reformuvannia systemy tylovoho zabezpechennia Zbroinykh syl Ukrainy [Perspective directions of reforming the system of logistics Armed Forces of Ukraine]. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukraiiny, 2(11), 14–18. [in Ukrainian].

Sistema medicinskogo obespecheniya OVS NATO, VS SShA, FRG, Velikobritanii i Francii Ob′′yedinennye Vooruzhennye Sily NATO [Medical support system NATO, the US Armed Forces, Germany, UK and France, Allied forces]. Retrieved from http://medscape.ru/topic/6161-organizatsiya-meditsinskogo-obespecheniya-v-inostr/. [in Russian].

Solomennyi, A. M., Vakariuk, L. V., & Donchenko, N. V. (2016) Istorychni aspekty lohistychnykh protsesiv u viiskovii sferi [Historical aspects of logistics processes in the military sphere]. Naukova konferentsiia molodykh vchenykh. Proceedings of the Scientific and Practical Conference. (P. 51–52). Kyiv.[in Ukrainian].

Trokhymchuk, V. V., Shmatenko, O. P., & Ubohov, S. H. (2007) Istoriia viiskovo-farmatsevtychnoi lohistyky [Military History pharmaceutical logistics]. Kyiv. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» vid 24.09.2015 r. №555 [Decree of the President of Ukraine "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine on September 2, 2015" On the new edition of the Military Doctrine of Ukraine" from September 24, 2015 №555] Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443. [in Ukrainian].

Ukrainska armiia za standartamy NATO: reforma bez zaproshennia v Alians [Ukrainian army standards for NATO reform without invitation Alliance]. Time-UA. Retrieved from http://www.dw.com/uk/українська-армія-за-стандартами-нато-реформа-без-запрошення-в-альянс/a-18092149. [in Ukrainian].

Ukrainske viisko vidrodzhuietsia [Ukrainian army is reborn]. Narodna armiia. Retrieved from http://na.mil.gov.ua/27235-ukrayinske-vijsko-vidrodzhuyetsya. [in Ukrainian].

Shekera, O. H. (2009) Stratehichnyi kurs medychnoho zabezpechennia zbroinykh syl krain NATO [The strategic course of medical support NATO forces] Visnyk naukovoho informatsiino-analitychnoho tsentru NATO Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka, 2, 158–164. [in Ukrainian].

Allied Joint Doctrine for Medical Support (2015). Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457142/20150824-AJP_4_10_med_spt_uk.pdf.

How to Cite

1.
Bilous MV, Shmatenko OP, Ryzhov OA, Drozdov DV. The main aspects of medical supply in armed forces of NATO member countries. CIPM [Internet]. 2016Jun.10 [cited 2023Dec.3];(2). Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/71119

Issue

Section

Review