Синтез і фізико-хімічні дослідження алкіл- та гетерилпохідних 7'-((4-етил-5-тіо-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофіліну

A. S. Gotsulya

Анотація


Мета роботи.  Для дослідження алкіл- та гетерилпохідних 7'-((4-етил-5-тіо-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)метил)теофіліну здійснити синтез вихідної речовини й дослідити її взаємодію з галогеналканами та галогенгетерилами.

Матеріали та методи. Як вихідну сполуку використали теофілін, з якого через ряд послідовних стадій (реакції електрофільного заміщення, гідразинолізу, етерифікації та внутрішньомолекулярної лужної гетероциклізації) отримали вихідний тіол та його алкілпохідні. Алкілпохідні були синтезовані в середовищі пропанолу-1 при нагріванні. Синтезовані сполуки кристалізовано в середовищі метанолу.

Результати. Досліджено фізико-хімічні властивості сполук, що отримали, їхня будова доведена за допомогою елементного аналізу, ІЧ-спектрометрії, 1Н ЯМР-спектрометрії, УФ-спектрофотометрії та хромато-мас-спектрометрії. Сигнали протонів метильної групи теофіліну, метиленової групи, тіоалкільних фрагментів були зафіксовані при проведенні 1Н ЯМР-спектрометрії. Сигнали протонів S-алкільних фрагментів реєструються у сильному полі у вигляді мультиплета при 1,53–1,01 м. ч. Сигнали протонів N-C2H5 фрагмента також фіксуються у вигляді мультиплета при 1,74–1,62 м. ч. Метиленова група представлена сигналами протонів при 5,71 м. ч. у вигляді синглету. Протони метильної групи резонують у вигляді синтону при 2,95 і при 3,25 м. ч. Індивідуальність сполук, що отримали, встановлена за допомогою хромато-мас-спектрометрії. Здійснили попереднє комп'ютерне дослідження параметрів гострої токсичності та біологічної активності.

Висновки. Отримано 13 сполук і доведена їхня структура. Досліджені показники комп'ютерного оцінювання сполук, котрі синтезували, за допомогою онлайн-сервісу PASS. Визначені найбільш перспективні сполуки для тестування in vitro. Під час аналізу результатів вдалося встановити: сполуки, що отримали, можуть володіти різними видами біологічної активності. Серед найбільш імовірних видів активності, котрі передбачені для всіх 13 сполук, домінують сечогінний та аналептичний ефекти.


Ключові слова


1,2,4-триазол; теофілін; синтез; ІЧ-спектрометрія; 1Н ЯМР спектрометрія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hotsulya, A. S., Mіkоlаsiuk, O. O., Panasenko, O. І., et al. (2014). Syntez і doslіdzhennia fіzyko-khіmіchnykh vlastyvostei solei 2-(5-((teofіlіn-7-іl)metyl)-4-fenіl-4Н-1,2,4-trіazlol-3-іlіtіo)atsetatnoi kysloty [Synthesis and investigation of the physico-chemical properties of 2-(5-((theophylline-7'-yl)methyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid salts]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 1(82), 91. [in Ukrainian].

Hotsulia, A. S., Panasenko, O. І., & Knysh, Ye. H. (2015). UF-spektrofotometrychne doslіdzhennya 7-((3-tіo-4-R-1,2,4-trіazol-3-іl)metyl)-teofіlіnіv [UV-spectrophotometric study of the 7-((3-thio-4-R-1,2,4-triazole-3-yl)methyl)-theophyllines]. Farmatsevtychnyj zhurnal, 4, 65–70. [in Ukrainian].

Hotsulia, A. S., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. H., & Varynskyi, B. O. (2014). Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti deiakykh pokhidnykh 7-((3-tio-4-R-4H-1,2,4-triazol-5-il)metyl)teofilinu [Synthesis and physico-chemical properties of some derivatives of 7-((3-thio-4R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)-theophylline]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 6, 43–53. [in Ukrainian].

Levіch, S. V., Shkoda, O. S., & Aleksandrova, K. V. (2013). Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti S-zamishchenykh pokhidnykh 3-benzyl-8-metyl-7-[(4-fenil-5-tio-4N-1,2,4-triazol-3-il)metyl]-ksantynu [Synthesis and physic-chemical properties derivatives of 8-sustituted 3-benzylxanthines as perspective compounds for search of biologically active substances]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 1(11), 54–58. [in Ukrainian].

Yurchenko, D. M., Aleksandrova, K. V., Romanenko, M. І., Samura, B. A., & Taran, А. V. (patentee) (2011). Patent Ukrainy 61715, MPK (2011.01), S07D 473/00. Amіd 4-fenіl-5-(3'-metylksantynіl-7')metyl-1,2,4-trіazolіl-3-tіoacetatnoyі kysloty, yakyy vyіavlіaye dіuretychnuу, protyzapalnu ta analhetychnu dіyі. [Ukraine Patent 61715, IPC (2011.01) S07D 473/00. Amide of 4-phenyl-5-(3'-methylxanthinyl-7')methyl-1,2,4-triazolyl-3-thioacetic acid which exhibits a diuretic, anti-inflammatory and analgesic effect]. [in Ukrainian].

Yurchenko, D. M., Aleksandrova, K. V., Romanenko, M. І., & Makoіd O. B. (2011). Syntez, reaktsii ta fizyko-khimichni vlastyvosti pokhidnykh 8-tioksantynil-7-atsetatnykh kyslot [Synthesis, reaction and physic-chemical properties derivatives of 8-thioxanthinyl-7-acetic acid]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, XXIV (3), 104–108. [in Ukrainian].

Aleksandrova, K. V., Yurchenko, D. M., Romanenko, M. І., & Martyniuk, О. О. (2010). Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti esteriv ksantynil-7-otstovoi kysloty [Synthesis and physic-chemical properties ester of xanthinyl-7-acetic acid]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, XXІІІ, (1), 7–10. [in Ukrainian].

Kazunin, M. S., Prіjmenko, А. О., Vasil′ev, D. А., & Prіjmenko, B. А. (2010). Sintez, fiziko-khimycheskie svojstva 3-(3-metilksantinil-8)-propanovoj kisloty i nekotorykh eyo proizvodnykh [Synthesis, physic-chemical properties 3-(3-methylxanthinyl-8)-propanoic acid and some of its derivatives]. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 3(12), 103. [in Ukrainian].

Gotsulya, A. S., Panasenko, O. I., Knysh, Ye. G., & Knyazevich, P. S. (2015). Synthesis and physical-chemical research of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline carbonyl derivatives. Zaporozhskij medicinskij zhurnal, 90, 103.

Lupascu, F. G., Dragostin, O. M., Foia, L., Lupascu, D., & Profire, L. (2013). The synthesis and the biological evaluation of new thiazolidine-4-one derivatives containing a xanthine moiety. Molecules, 18, 9684–9703. doi:10.3390/molecules18089684.
DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.2.71080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет