Application trends of the systemic paradigm in pharmaceutical research

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2023.1.273576

Keywords:

systems paradigm, systems analysis, pharmacy research, pharmaceutical care, patient-centered care

Abstract

Pharmacists use systematic knowledge to study the regularities of complex, multilevel systems with a considerable number of variable, feedback connections between them in order to find or make rational management decisions. However, the level and direction of application of the system paradigm of knowledge in pharmacy remain to the end do not determine.

The aim of our research is to identify trends in the application of a systemic paradigm in modern pharmaceutical research to outline promising directions in pharmaceutical science for raising the level of pharmaceutical assistance to the population.

Materials and methods. The research material was publications of fundamental and applied research of domestic and foreign scientists on the raised issue, scientific and methodical publications, dissertations on the repositions of medical and pharmaceutical universities of Ukraine, and database PubMed for the last 20 years.

Results. The research, analysis, and systematization of 59 scientific works of domestic scientists on the application of system paradigms in pharmaceutical research by different applied values were carried out. Namely this pharmaceutical provision for diseases of different nosology, management of pharmaceutical organizations (including regulation, logistics), assessment of medical technologies, social pharmacy (including patient-centered model), pharmaceutical marketing (including pricing, information support), and systems architecture.

Conclusions. The developed array of information sources showed the significant spread of system methodology, approach, and system method. However, the issue of a coordinated and integral definition of the pharmaceutical system remains open. Perspective has seen the application of system analysis and modeling of pharmaceutical systems with modern computer technologies with the further realization of results in the patient’s health care system to increase the level of pharmaceutical care.

Author Biographies

T. V. Mahanova, Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine

Postgraduate Student of the Department of Management and Economics of Pharmacy

N. О. Tkachenko, Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine

PhD, DSc, Head of the Department of Management and Economics of Pharmacy

References

Slovopediia. (2007). Systema. [in Ukrainian] http://slovopedia.org.ua/29/53409/20574.html

Soloviov, O. S. (2018). Naukovo-praktychne ta teoretychne obgruntuvannia systemy zakhodiv zabezpechennia farmatsevtychnoho prava u sferi obihu, promotsii, likarskykh zasobiv i parafarmatsevtychnoi produktsii. (Dys. dokt. farm. nauk) [Scientific-practical and theoretical justification of system of support measures of pharmaceutical law in the sphere of circulation, promotion of medicines and parapharmaceutical products (Doctoral dissertation)]. NFaU, Kharkiv [in Ukrainian].

Susharyna, I. V. (2018). Naukovo-metodychni zasady udoskonalennia derzhavnoho ta suspilnoho rehuliuvannia u farmatsevtychnii haluzi. (Dys. kand. farm. nauk) [Scientific and methodological principles of improvement of state and public regulation in the pharmaceutical branch (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv [in Ukrainian].

Piven, O. P., & Pydorashko, Ya. V. (2022). Analiz normatyvno-zakonodavchoi bazy vedennia elektronnoi rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy v umovakh zakhvoriuvanosti na COVID-19 [Analysis of the regulatory and legislative basis for conducting electronic retail trade in medicines in conditions of disease on COVID-19]. Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Proceedings of the 16th correspondence scientific-practical Internet conference (pp. 74-75). Kharkiv. [in Ukrainian].

Kononenko, O. V. (2016). Naukovo-metodychne obhruntuvannia pidkhodiv do udoskonalennia systemy zabezpechennia naselennia medychnymy imunobiolohichnymy preparatamy dlia planovoi vaktsynoprofilaktyky ditei [Scientific methodic ground of social and economic approaches to the improvement of the availability of medical immunobiological preparations for children routine immunization (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Filiniuk, O. M., Kosyachenko, K. L., Datsiuk, N. O., & Skrylov, V. V. (2021). Otsinka medychnykh tekhnolohii: osoblyvosti natsionalnoi/rehionalnoi ta likarnianoi otsinky medychnykh tekhnolohii [Health technology assessment: features of national / regional and hospital-based medical technology assessment]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 7(3), 21-30. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/sphhcj.21.230

Nikiforov, O. A., Avramenko, N. V., Lomeyko, O. O., & Bachurin, G. V. (2015). Stan orhaniv cholovichoi reproduktyvnoi systemy ta korektsiia porushen v umovakh velykohopromyslovoho mista (Zaporizhzhia ta Zaporizka oblast) [The organs of male reproductive system and correction of disorders in a large industrial city (Zaporozhye and Zaporozhye region)]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 13(3), 76-80. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2015.3.52654

Malinyna, N. H. (2019). Sotsialna farmatsiia: doslidzhennia moralno-etychnykh pryntsypiv u praktychnii diialnosti fakhivtsia farmatsii [Social pharmacy: research of moral and ethical principles in practical activity of a specialist of pharmacy]. Sotsialna farmatsiia: stan, problemy ta perspektyvy. Proceedings of the 5th International scientific-practical Internet conference (pp. 209-213). Kharkiv. [in Ukrainian].

Burlaka, B. S., Chervonenko, N. M., & Bielenichev I. F. (2016). Marketynhovi doslidzhennia vitchyznianoho rynku intranazalnykh likarskykh zasobiv [Marketing research on intranasal medicines of domestic market]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (3), 87-90. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2016.3.78001

Tkachenko, N. O., Chervonenko, N. M., Demchenko, V. O., & Lytvynenko, O. V. (2021). Doslidzhennia marketynhovykh i farmakoekonomichnykh aspektiv vitchyznianoho rynku preparativ, shcho vykorystovuiut dlia biorevitalizatsii [Research of marketing and pharmacoeconomic aspects of the domestic market of preparations used for biorevitalization]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (1), 120-126. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.1.226871

Al Nukari Abdulkarim, Bushuieva, I. V., & Hladysheva, S. A. (2018). Pozytsiiuvannia nootropnykh likarskykh zasobiv na natsionalnomu rynku. [Positioning of nootropics in the national market]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 11(3), 339-345. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.3.145256

Levytska, O. R. (2021). Kliniko-farmatsevtychne obgruntuvannia modeli medykamentoznoho zabezpechennia khvorykh z hostrym porushenniam mozkovoho krovoobihu [Clinical and pharmaceutical substantiation of conceptual model of drug supply for patients with acute cerebrovascular accidents (Doctoral dissertation)]. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv. [in Ukrainian].

Mahanova T. V., & Tkachenko N. O. (2021). Doslidzhennia stupenia obiznanosti spozhyvachiv shchodo pidboru kontratseptyviv u protsesi planuvannia simi [Study of consumer awareness of contraceptives selecting in the family planning process]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti u farmatsii, (1), 60-66. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/uekj.21.5

Bratishko, Yu. S. (2021). Teoretychni ta praktychni pidkhody do ukpravlinnia systemoiu sotsialnoi vidpovidalnosti (Dys. d-ra farm. nauk) [Theoretical and practical approaches to managing the system of social responsibility in pharmacy (Doctoral dissertation)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Maksymovych, N. M. (2017). Optymizatsiia farmatsevtychnoi dopomohy pry zakhvoriuvanniakh u vahitnykh zhinok (Dys. kand. farm. nauk) [Optimization of pharmaceutical care for diseases in pregnant women (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv [in Ukrainian].

Mahanova, T. V. (2023). Naukovo-praktychni pidkhody udoskonalennia systemy zabezpechennia protyzaplidnymy zasobamy (Dys. kand. farm. nauk) [Scientific and practical approaches to improving the supply system of contraceptives (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Yanyshyn U. Ya. (2009). Farmatsevtychne zabezpechennia likuvannia syfilisu, honorei, VIL/SNIDu [The pharmaceutical provision for treatment of syfilis, gonorrhoea, HIV/AIDS-infection (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv [in Ukrainian].

Shapovalova, V. O., Vasina, Yu. V., Shapovalov, V. V., Shapovalov, V. V., & Kovalova, K. I. (2015). Vyvchennia problemy zabezpechennia likarskymy zasobamy khvorykh na tseliakiiu na zasadakh farmatsevtychnoho prava [Study of the problem of provision of medicines to patients with celiakion on the basis of pharmaceutical law]. Child's health, (62), 115-119. [in Ukrainian].

Shapovalov, V., Vyshar, H., & Shapovalova, V. (2004). Elementy farmatsevtychnoho prava v systemi zabezpechennia patsiientiv zhyttievo neobkhidnymy likarskymy zasobamy [Elements of pharmaceutical law in the system of providing patients with vital medicines]. Medicine of Ukraine, (5), 108-110. [in Ukrainian].

Tarasenko, D. Yu. (2021). Obgruntuvannia suchasnykh pidkhodiv do vprovadzhennia efektyvnykh modelei sotsialnoho partnerstva u trudovi vidnosyny u vitchyznianii systemi farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia (Dys. kand. farm. nauk) [Substantiation of modern approaches to introduction of effective models of social partnership in labor relations in the domestic system of pharmaceutical provision of the population (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Hafner, T., Walkowiak, H., Lee, D., & Aboagye-Nyame, F. (2017). Defining pharmaceutical systems strengthening: concepts to enable measurement. Health Policy and Planning, 32(4), 572-584. https://doi.org/10.1093/heapol/czw153

Kubarieva, I. V., & Beketova, M. S. (2021). Naukovo-praktychni pidkhody z optymizatsii farmatsevtychnoho zabezpechennia paliatyvnykh patsiientiv dytiachoho viku z paralitychnymy syndromamy [Scientific and practical approaches to optimizing the pharmaceutical supply of pediatric palliative patients with paralytic syndromes]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 76(5), 7-15. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5.21.01

Tkachenko, I. V. (2019). Obgruntuvannia naukovo-praktychnykh pidkhodiv do upravlinnia systemoiu marketynhu vzaiemovidnosyn subiektiv farmatsevtychnoi diialnosti. (Dys. kand. farm. nauk) [Substantiation of scientific and practical approaches to the management of the relationship marketing system of pharmaceutical market participants (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Nazarkina, V. M. (2021). Teoretyko-prykladne obgruntuvannia sotsialno-ekonomichnoi systemy tsinoutvorennia na likarski zasoby na zasadakh otsinky tekhnolohii okhorony zdorovia [Theoretical and applied substantiation of the socio-economic system of pricing of medicines on the basis of assessment of health care technologies (Doctoral dissertation)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Tsarova, K. O. (2021). Naukovo-metodychni pidkhody do udoskonalennia systemy tsin ta taryfiv na likarski zasoby v Ukraini (Dys. kand. farm. nauk) [Scientific and methodological approaches to improving the system of prices and tariffs for medicines in Ukraine (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O. (2019). Naukove proektuvannia systemy formuvannia sotsialno-vidpovidalnykh farmatsevtychnykh fakhivtsiv na pidstavi mizhnarodnykh standartiv IC CSR-08260008000 TA ISO 26000:2010 (Dys. dokt. farm. nauk) [The system of formation the socially responsible pharmaceutical specialists on the basis of international standards IC CSR-08260008000 and ISO 26000:2010 scientific design (Doctoral dissertation)]. Zaporizhzhia State Medical University. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O., Ryzhov, O. A., & Hromovyk, B. P. (2020). Teoriia system yak instrument poshuku novykh naukovykh napriamiv i problemnykh aspektiv farmatsii v konteksti sotsialnoi vidpovidalnosti [System theory as a tool for searching for new scientific directions and problematic aspects of pharmacy in the context of social responsibility]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 13(3), 394-400. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.3.216220

Ryzhov, O. A. (2010). Metodolohichne ta orhanizatsiine zabezpechennia systemy pisliadyplomnoi pidhotovky provizoriv na osnovi informatsiinykh tekhnolohii [Methodological and organizational providing of pharmacists postgraduate training system on the basis of information technologies (Doctoral dissertation)]. P. L. Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate Education, Kyiv [in Ukrainian].

Surikov, O. O. (2010). Naukovo-metodychni pidkhody do udoskonalennia informatsiinykh system u ratsionalnomu vykorystanni likarskykh zasobiv [Scientific-methodical approaches to the improvement of the information systems in the rational use of medications (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Grigorovich, V. R. (2011). Derzhavne upravlinnia protsesamy pidhotovky ta pryiniattia upravlinskykh rishen u systemi okhorony zdorovia Ukrainy (Dys. kand. derzh. upr.) [Public administration the processes of preparation and acceptance of administrative decisions in the system of health protection of Ukraine (Dissertation of the Candidate of Sciences)]. National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Ps, R., Balakrishnan, S., Ramachandran, R., Nandhan, S., Samuel, N. I., Pp, P., & Aloysius, S. (2021). Using a Pharmacy-Based Surveillance System to Improve Standards for TB Care in Kerala, India. Global health, science and practice, 9(4), 846-854. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-21-00346

Zupanets, K. O. (2016). Teoretychni ta naukovo-prykladni zasady upravlinnia klinichnymy doslidzhenniamy likarskykh zasobiv na mistsi provedennia vyprobuvan (Dys. dokt. farm. nauk) [Theoretical, scientific and practical foundations of clinical trial management at place of study (Doctoral dissertation)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Golyachenko, A. O. (2008). Naukove obgruntuvannia optymizatsii systemy medychnoi reabilitatsii v umovakh reformuvannia okhorony zdorovia v Ukraini (Dys. dokt. med. nauk) [Scientific ground for improvement system of a medical rehabilitation at a stage of reforming of public health services in Ukraine (Doctoral dissertation)]. P. L. Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate Education, Kyiv [in Ukrainian].

Hala, L. O., Volokh, D. S., & Brovchenko, A. I. (2014). Doslidzhennia vzaiemovidnosyn likaria ta provizora v systemi likarskoho zabezpechennia naselennia [Investigation of interrelatio between doctor and pharmacist in the system of drug supply of population]. Farmatsevtychnyi chasopys, (4), 101-105. [in Ukrainian].

Harkusha, M. I. (2019). Naukove obgruntuvannia systemy sotsialno-psykholohichnykh kharakterystyk fakhivtsiv farmatsii v umovakh patsiientoriientovanoho prostoru (Dys. kand. farm. nauk) [Scientific substantiation of the system of socio-psychological characteristics of pharmacy specialists in a patient-oriented space (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Ievtushenko, O. M. (2015). Optymizatsiia systemy zabezpechennia nalezhnoi yakosti farmatsevtychnoi dopomohy na osnovi pryntsypiv ryzykmenedzhmentu [Optimization of quality assurance system for pharmaceutical care based on the principles of risk management]. Farmatsevtychnyi zhurnal, (5), 3-7. [in Ukrainian].

Kovalenko, S. M. (2022). Osnovni tsili provedennia audytiv system upravlinnia yakistiu [The main goals of conducting audits of quality management systems]. Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Proceedings of the 16th scientific-practical Internet conference (pp. 54-54). Kharkiv. [in Ukrainian].

Krasko, M. P., & Posylkina, O. V. (2022). Stvorennia systemy upravlinnia yakistiu pervynnoi medychnoi dopomohy v komunalnomu nekomrtsiinomu pidpryiemstvi [Creation of quality management system of primary medical care in communal non-communal enterprise]. Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Proceedings of the 16th scientific-practical Internet conference (pp. 57-60). Kharkiv. [in Ukrainian].

Naraievska, N. M. (2022). Vazhlyvist uprovadzhennia system upravlinnia yakistiu (QMS) na farmatsevtychnykh pidpryiemstvakh [Importance of introduction of quality management systems (QMS) at pharmaceutical enterprises] Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Proceedings of the 16th scientific-practical Internet conference (pp. 71-73). Kharkiv. [in Ukrainian].

Zhurenko, V. V., & Lebedynets, V. O. (2022). Analiz aspektiv, shcho vplyvaiut na pryiniattia rishennia pro vprovadzhennia system ekolohichnoho menedzhmentu na vitchyznianykh farmatsevtychnykh pidpryiemstvakh [Analysis of aspects influencing decision-making on introduction of ecological management systems at domestic pharmaceutical enterprises]. Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Proceedings of the 16th scientific-practical Internet conference (pp. 43-44). Kharkiv. [in Ukrainian].

Kazakova I. S., & Lebedynets V. O. (2020). Suchasna problematyka tekhnichnoho rehuliuvannia obihu kosmetychnykh zasobiv v Ukraini [Modern problem of technical regulation of circulation of cosmetic products in Ukraine]. Menedzhment ta marketynh u skladi suchasnoi ekonomiky, nauky, osvity, praktyky. Proceedings of the 8th international scientific-practical distance conference. (pp. 61-67). Kharkiv. [in Ukrainian].

Kochkin, O. O., & Romelashvili, O. S. (2020). Analiz tempiv ta perspektyv vprovadzhennia system enerhetychnoho menedzhmentu v Ukraini [Analysis of the pace and prospects of implementation of energy management systems in Ukraine]. Upravlinnia yakistiu v farmatsii. Proceedings of the 14th scientific-practical Internet conference (pp. 66-67). Kharkiv. [in Ukrainian].

Hromovyk, B. P. (2001). Kontseptualni pytannia farmatsevtychnoi lohistyky ta yii zaiemozviazok z farmatsevtychnym marketynhom [The conception questions of pharmaceutical logistics and pharmaceutical marketing]. Farmatsevtychnyi zhurnal, (1), 4-12. [in Ukrainian].

Hromovyk, B. P., & Unhurian, L. M. (2013). Farmatsevtychna lohistyka: fokus na dopomozi patsiientu [Pharmaceutical logistics: focus on patient care]. Lviv: RASTR-7. [in Ukrainian].

Posylkina, O. V., Sahaidak, R. V., & Hromovyk, B. P. (2004). Farmatsevtychna lohistyka [Pharmaceutical logistics]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Posylkina, O. V., & Khromykh, A. H. (2012). Metodychni pidkhody do pobudovy intehrovanykh lohistychnykh system u farmatsii [Methodological approaches to building integrated logistics systems in pharmacy]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Barnatovich, S. V. (2011). Formuvannia lohistychnoi modeli upravlinnia diialnistiu komunalnykh farmatsevtychnykh pidpryiemstv v umovakh menedzhmentu yakosti (Dys. kand. farm. nauk) [Formation of logistics management utility model of pharmaceutical companies in terms of quality (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Herlambang, C. A., & Parung, J. (2021). Information system design and inventory management on pharmacy business within ABC-XYZ analysis method. Airlangga Journal of Innovation Management, 2(2), 194. https://doi.org/10.20473/ajim.v2i2.31124

Sylvester, I., Adesola, W., Ofem, A., & Ackley, P. (2016). Design of an Integrated Computerized Pharmacy Inventory Monitoring System (ICPIMS): A Case of University of Calabar Teaching Hospital (UCTH). British Journal of Mathematics & Computer Science, 15(5), 1-13. https://doi.org/10.9734/bjmcs/2016/23954

Shcholokova, T. V. (2010). Metodychni pidkhody do pidvyshchennia efektyvnosti intehrovanykh lohistychnykh system [Methodological approaches to increase the efficiency of integrated logistics systems]. Visnyk Skhidnoukrainskoho Natsionalnoho Universytetu Volodymyra Dalia, (5,Pt2). [in Ukrainian].

Bilous, M. V., Ryzhov, O. A., & Shmatenko, O. P. (2019). Perspektyvy vprovadzhennia tsyfrovykh lohistychnykh innovatsii dlia realizatsii efektyvnoho lohistychnoho upravlinnia potokovymy protsesamy u viiskovo-medychnii sluzhbi zbroinykh syl Ukrainy [Prospects of introduction of digital logistics innovations for realization of effective logistic management of flow processes in military-medical service of Armed Forces of Ukraine]. Suchasna farmatsiia: istoriia, realii ta perspektyvy rozvytku. Proceedings of the scientific and practical conference with international participation (Vol. 2, pp. 72-73). Kharkiv. [in Ukrainian].

Piniazhko, O. B., Kovtun, L. I., Zaliska, O. M., Oleshchuk, O. M., Leleka, M. V., & Topachevskyi, O. A. (2020). Vprovadzhennia otsinky medychnykh tekhnolohii na etapi dostupu do rynku likarskykh zasobiv v Ukraini [Implementation of health technology assessment at the stage of market access for pharmaceuticals in Ukraine]. Pharmaceutical journal, (3), 45-58. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3.20.05

Hala, L. O. (2020). Teoretyko-prykladni pidkhody do vprovadzhennia Nalezhnoi aptechnoi praktyky v systemu farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia v umovakh medychnoho strakhuvannia [Theoretical and applied approaches to the implementation of Good Pharmacy Practice in the system of pharmaceutical care of the population in the context of health insurance (Doctoral dissertation)]. P. L. Shupyk National Medical Academy of Post-Graduate Education, Kyiv [in Ukrainian].

Litvinova, O. V. (2018). Teoretychni ta naukovo-praktychni pidkhody do upravlinnia intelektualnymy resursamy rozrobnykiv i vyrobnykiv likarskykh zasobiv v umovakh innovatsiinoho rozvytku (Dys. dokt. farm. nauk) [Theoretical and practical approaches to intellectual resources management of drug developers and manufacturers unde conditions of innovative development (Doctoral dissertation)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Hoi, A. M. (2018). Rozrobka i vprovadzhennia universalnoi modeli orhanizatsii vyrobnytstva parenteralnykh likarskykh zasobiv na zasadakh proektnoho menedzhmentu (Dys. kand. farm. nauk) [Development and implementation of a universal model of production of parenteral drugs on the principles of project management (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Musiienko, N. M. (2008). Vprovadzhennia systemy kontrolinhu na farmatsevtychnykh pidpryiemstvakh (Dys. kand. farm. nauk) [The introduction of the controlling system on pharmaceutical enterprises (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. National University of Pharmacy, Kharkiv. [in Ukrainian].

Avramenko, N. V. (2011). Derzhavne upravlinnia systemoiu okhorony zdorovia na rehionalnomu rivni (Dys. d-ra nauk z derzh. upr.) [State administration of health protection's system at regional level (Dissertation of the Candidate of Sciences)]. Klasychnyi pryvatnyi universytet, Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Kryzyna, N. P. (2008). Derzhavna polityka Ukrainy v haluzi okhorony zdorovia: mekhanizmy formuvannia ta realizatsii [Ukraine state Policy the sphere of Public Health: mechanisms of forming and realizing (Doctoral dissertation)]. Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv [in Ukrainian].

Kryachkova, L. V. (2015). Medyko-sotsialne obgruntuvannia systemy zabezpechennia chutlyvosti okhorony zdorovia do ochikuvan naselennia (Dys. dokt. med. nauk) [Medical and social basing of assurance system of health system’s responsiveness to public expectations (Doctoral dissertation)]. DZ "Dnipropetrovska medychna akademiia Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy", Dnipro [in Ukrainian].

Published

2023-03-10

How to Cite

1.
Mahanova TV, Tkachenko NО. Application trends of the systemic paradigm in pharmaceutical research. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice [Internet]. 2023Mar.10 [cited 2024May24];16(1):74-82. Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/273576

Issue

Section

Review