Development of industrial technology of tablets with cardioprotective action based on cultivated parsnip herb thick extract

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2023.1.264981

Keywords:

cultivated parsnip herb thick extract, technology, technological parameters of production process, tablets

Abstract

The aim of the work is to develop the industrial technology of tablets with cardioprotective action based on the domestic raw material of cultivated parsnip herb thick extract (CPHTE).

Materials and methods. Experimental samples of mixtures of the plant substance CPHTE (Pastinacae sativae herbae extracti spissi) with excipients approved for medical application were used as objects of the study.

Results. The results of experimental studies were used during the development of a block diagram of the technological process to produce tablets with cardioprotective action based on the plant raw material CPHTE and an apparatus scheme was tested in the industrial conditions of LLC “Pharmaceutical Company “Zdorovye” (Kharkiv); the control technological parameters for each stage of the technological process of medicine preparation were established.

Conclusions. The technology to produce cardioprotective tablets based on the domestic raw material CPHTE was theoretically substantiated and experimentally developed, as well as a block diagram of the technological process of their production and an apparatus scheme tested in industrial conditions by the LLC “Pharmaceutical Company “Zdorovye” (Kharkiv). The results of the experiment were used while development of projects of quality control methods and technological regulations for the developed medicine in the form of tablets under the conventional name “Pastinocard”.

Author Biographies

N. А. Symonenko, Institute for Advanced Training of Pharmacy Specialists of the National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

PhD-student of the Department of Industrial Pharmacy and Economy

O. S. Shpychak, Institute for Advanced Training of Pharmacy Specialists of the National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

PhD, DSc, Professor, Head of the Department of Industrial Pharmacy and Economy

Ye. A. Bezrukavyi, National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

PhD, Associate Professor of the Department of Technologies of Pharmaceutical Preparations

References

Korniievskyi, Yu. I., Kraidashenko, O. V., Krasko, M. P., Bohuslavska, N. Yu., & Korniievska, V. H. (2017). Fitoterapiia v kardiolohii [Phytotherapy in cardiology]. Zaporizhzhia : ZSMU. [in Ukrainian].

GBD 2019 Viewpoint Collaborators (2020). Five insights from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet, 396(10258), 1135-1159. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31404-5

Nascimento, B. R., Brant, L. C. C., Moraes, D. N., & Ribeiro, A. L. P. (2014). Global health and cardiovascular disease. Heart, 100(22), 1743-1749. https://doi.org/10.1136/heartjnl-2014-306026

World Health Organization. (n.d.). Cardiovascular diseases. https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1

Kovalenko, V. M. (Ed.). (2018). Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia. Klasyfikatsiia, standarty diahnostyky ta likuvannia [Cardiovascular diseases. Classification, standards of diagnosis and treatment] (3rd ed.). Morion. [in Ukrainian].

Terenda, N. O. (2015). Tendentsii ta prohnoz poshyrenosti stenokardii ta infarktu miokarda v Ukraini [Prognostic estimation of incidence and prevalence of diseases of circulatory system]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy, (3), 35-40. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2015.3.5763

Nemchenko, A. S., & Kurylenko, Yu. Ie. (2018). Marketynhovi doslidzhennia farmatsevtychnoho rynku likarskykh zasobiv dlia likuvannia sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan [Marketing research of pharmaceutical market of medicines for treatment of cardiovascular diseases]. Farmatsevtychnyi chasopys, (2), 77-81. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.2.9086

Bidnenko, O. S. (2017). Rozrobka i standartyzatsiia tabletok "Anhiolin" (Dis. kand. farm. nauk) [Development and standardization of Angiolin tablets (Dissertation of the Candidate of Pharmaceutical Sciences)]. Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Mostovoi, Yu. M., Chekman, I. S., Stepaniuk, A. H., & Burdeina, L. V. (2012). Arterialna hipertenziia, ishemichna khvoroba sertsia, sertseva nedostatnist : diahnostyka, klinika, likuvannia [Arterial hypertension, ischemic heart disease, heart failure: diagnosis, clinic, treatment]. Vinnytsia : DP "DKF". [in Ukrainian].

Harna, S. V., Vladymyrova, I. M., Burd, N. B., Heorhiiants, V. A., Kotov, A. H., Prokopenko, T. S., Vasylieva, O. A., Hlushchenko, A. V., Drozdova, O. O., Kolesnikov, O. V., Prokopenko, Yu. S., Savchenko, L. P., Mishchenko, V. A., & Bondarieva, L. V. (2016). Suchasna fitoterapiia [Modern phytotherapy]. Kharkiv : Drukarnia Madryd. [in Ukrainian].

Popova, N. V., Litvenenko, V. Y., & Kutsanyan, A. S. (2016). Lekarstvennye rasteniya mirovoi flory [Medicinal plants of the world flora]. Kharkov : Disa-plyus. [in Russian].

Vasenda, M. M. (2013). Suchasnyi stan vyrobnytstva fitopreparativ [Modern status of the production of phytopreparations]. Farmatsevtychnyi chasopys, (4), 143-147. [in Ukrainian].

Khokhlova, K. O., Vyshnevska, L. I., Naboka, O. I., & Harna, S. V. (2012). Obhruntuvannia skladu nastoiky skladnoi "Aterofit-norma" dlia terapii sertsevo-sudynnykh zakhvoriuvan [Rationale for the composition of the complex "Aterophyt-norma" tincture for the treatment of cardiovascular diseases]. Ukrainskyi zhurnal klinichnoi ta laboratornoi medytsyny, 7(4), 212-217. [in Ukrainian].

Beley, S. Ya., Hroshovyi, T. A., & Beley, N. M. (2017). Investigation of the pharmaceutical factors influence on technological properties of the compression mixture аnd some quality indicators of tablets based on Malva Sylvestris L. and Plantago lanceolata L. dry extracts. Farmatsevtychnyi chasopys, (4), 41-49. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8377

Shymorova, Yu. Ye., & Kyslychenko, V. S. (2020). Protyzapalnyi zasib na osnovi pasternaku posivnoho [Anti-inflammatory agent based on parsnip (Ukraine Patent UA 139957)]. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1412590/

Symonenko, N., Shpychak, O., Mishchenko, O., Kyslychenko, V., Shpychak, T., & Grashchenkova, S. (2022). Antioxidant and anti-cytolytic activity of parsnip (Pastinaca sativa L.) herb thick extract in conditions of catecholamine myocardiodystrophy in rats. ScienceRise: Pharmaceutical Science, (1), 70-76. https://doi.org/10.15587/2519-4852.2022.253546

Symonenko, N. A., Shpychak, O. S., Slipchenko, H. D., & Ruban О. А. (2021). Obhruntuvannia vyboru dopomizhnykh rechovyn pry stvorenni tabletok na osnovi pasternaku posivnoho travy ekstraktu [Justification for the choice of excipients in the creation of tablets based on pasternax of seeding thick extract]. Ukrainian Journal of Military Medicine, 2(4), 149-160. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.4(2)-149

Ministry of Health of Ukraine. (2020). ST-N MOZU 42-4.0:2020 Likarski zasoby. Nalezhna vyrobnycha praktyka [ST-N MoHU 42-4.0:2020 Standardization Medicinal Products. Good manufacturing practice]. [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1023282-20?lang=en#Text

Published

2023-03-10

How to Cite

1.
Symonenko NА, Shpychak OS, Bezrukavyi YA. Development of industrial technology of tablets with cardioprotective action based on cultivated parsnip herb thick extract. CIPM [Internet]. 2023Mar.10 [cited 2023Dec.3];16(1):33-9. Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/264981

Issue

Section

Original research