Analysis of contraceptive drugs market in the context of pharmaceutical safety

Authors

  • T. V. Mahanova Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,
  • N. О. Tkachenko Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198187

Keywords:

contraceptives, pharmacy, marketing, safety

Abstract

 

The issues of development and making strategic and tactical managerial decisions are exacerbated in the drug supply system of the vital and pharmaceutical safety paradigm. Particularly those issues, which are related to the women's fertile health.

Objective. Research of contraceptive drugs (CD) market, formation array for rational decision making of contraception of women in childbearing age.

Materials and methods. As researching materials have been used the information retrieval system Compendium, the State Register of Medicines of Ukraine, the database of Normative and Directive Documents of the Ministry of Health of Ukraine, the Internet resource of searching for drugs in Ukrainian drug store Tabletki.ua. Comparative, analytical, graphic methods, content analysis, and marketing research methods have been used.Results. A comprehensive marketing assessment of the Ukrainian CD market has been carried out. The main characteristics of CD assortment have been considered: completeness, depth, width. The market segmentation by dosage forms and manufacturers have been determined. The coefficients of the market monopolization level and assortment renewal have been established.Conclusions. Modern CD arsenal represented by 29.7 % of monocomponent and by 69.3 % of complex drugs. CD with the composition of drospirenone + ethinyl estradiol and emergency CD with levonorgestrel prevail, among the whole assortment.Analysis of segmentation by dosage forms has shown dominance of tableted CD, which constitute of 84.4 % of the total assortment. There aren`t almost transdermal, uterine and vaginal therapeutic systems. Subcutaneous implants and aerosol forms aren`t represented on the CD market at all. It has been established that 96.1 % of the market is formed by foreign manufacturers. Ukrainian manufacturing companies occupy only 3.9% of the market. The market monopolization index and assortment completeness index have been calculated.

 

References

Pashkov, V. M. (2010). Problemy hospodarsko-pravovoho zabezpechennia vidnosyn v sferi okhorony zdorovia. d-ra yur. nauk: 12.00.04 [Problems of economic and legal support of relations in the sphere of health care]. Natsionalna yurydychna akademiia imeni Yaroslava Mudroho. [in Ukrainian].

Dnistrianskyi, M. (2017, September 22). Demohrafichna kryza v Ukraini yak problema natsionalnoi bezpeky [The Demographic Crisis in Ukraine as a National Security Problem]. Borysfen Intel. [in Ukrainian]. Retrieved from http://bintel.com.ua/uk

Aleksandrova, O. Yu. (2017). Demohrafichna bezpeka Ukrainy: otsinka stanu, aktsenty derzhavnoho rehuliuvannia [Demographic security of Ukraine: state assessment, the emphasis of govemment regulation]. Ahrosvit, (18), 69-75. [in Ukrainian]. Retrieved from http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2481&i=5

Pashkov, V. M. (2008). Vitalna bezpeka yak chynnyk hospodarsko-pravovoi polityky [Greeting security as a factor of economic and legal policy]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, (3), 81-84. [in Ukrainian].

Hromovyk, B. P., Horilyk, A. V., Horodetska, I. Ya., Hrushkovska, D. T., Datsko, A. Y., Datsko, O. I., … Yarko, N. B. (2014). Suchasni aspekty farmatsevtychnoi praktyky v Ukraini [Modern aspects of pharmaceutical practice in Ukraine]. Lviv: Liha-Pres. [in Ukrainian].

Voronina, I. S. (2016). Farmatsevtychna bezpeka yak skladova ekonomichnoi bezpeky derzhavy v umovakh innovatsiinoi modeli sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Pharmaceutical security as a component of economic security of the state in terms of innovative models of social and economic development]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo, (2), 24-28. [in Ukrainian]. Retrieved from http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Voronina7.pdf

Levytska, O. R., & Hromovyk, B. P. (2013). Analiz tsin i ekonomichnoi dostupnosti likarskykh zasobiv dlia khvorykh z ishemichnym insultom [Price monitoring and economic drug accessibility for patients with ischemic stroke]. Odeskyi medychnyi zhurnal, (3), 18-22. [in Ukrainian].

Kosyachenko, K. L., & Nemchenko, A. S. (2012). Otsinka osnovnykh tendentsii spozhyvannia likiv ta yikh dostupnosti naselenniu v ukraini za 2001-2010 roky [Evaluation of major trends in consumption of medicines and availability of population in Ukraine for the years 2001-2010]. Farmatsevtychnyi chasopys- Pharmaceutical review, (3), 99-104. [in Ukrainian].

Kotvitska, A. A., & Prokopenko, O. S. (2019). Monitorynh pokaznykiv fizychnoi ta sotsialno-ekonomichnoi dostupnosti likarskykh zasobiv, yaki zastosovuiutsia u likuvanni khvoroby Parkinsona. [Monitoring of physical and socio-economic indicators of medicines used in the treatment of Parkinson's disease]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, (3), 55-63. https://doi.org/10.24959/uekj.19.15 [in Ukrainian].

Nazarkina, V. M., & Nemchenko, A. S. (2017). Mizhnarodnyi dosvid upravlinnia praisynhom yak osnova tsinovoi dostupnosti likarskykh zasobiv [International practices of pricing-management as the basis of availability of medicines]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 3(2), 24-33. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24959/sphhcj.17.83

Solodovnyk, V. A., Tkachenko, N. A., & Hladyishev, S. A. (2018). Izuchenie tsenovoi konyunktury ukrainskogo rynka sredstv dlya lecheniya seboreinogo dermatita volosistoi chasti golovy [Study of Ukrainian price market of medicines for scalp seborrheic dermatitis treatment]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3(28), 332-338. [in Russian]. https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.3.145254

Olkhova, I. V., & Trokhymchuk, V. V. (2012). Doslidzhennia arsenalu likarskykh zasobiv dlia likuvannia khvorykh ditei na hastryt i duodenit. [The study of the medicines supply for treatment of children with gastritis and duodenitis]. Farmatsevtychnyi chasopys - Pharmaceutical Review, (4), 114-119. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2012.4.2538

Pushak, K. I., & Zaliska, O. M. (2005). Analiz dynamiky arsenalu hormonalnykh kontratseptyviv ta vyvchennia farmatsevtychnykh aspektiv kontratseptsii v Ukraini. [Analysis of the dynamics of the hormonal contraceptive arsenal and the study of pharmaceutical aspects of contraception in Ukraine]. Farmatsevtychnyi zhurnal, (5), 22-26. [in Ukrainian].

Piniazhko, O. B, Zaliska, O. M., Hot, N. R., & Hnatyshak, L. I. (2013). Analiz farmatsevtychnoho zabezpechennia pry hinekolohichnykh zakhvoriuvanniakh v Ukraini ta sviti. [Analysis of pharmaceutical providing for gynecological diseases in Ukraine and in the world]. Farmatsevtychnyi chasopys - Pharmaceutical Review, (4), 109-115. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2013.4.2456

How to Cite

1.
Mahanova TV, Tkachenko NО. Analysis of contraceptive drugs market in the context of pharmaceutical safety. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice [Internet]. 2020Mar.10 [cited 2024May24];13(1). Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/198187

Issue

Section

Original research