Ukraine pharmaceutical sector: current state of legal regulation

Authors

  • O. H. Aleksieiev Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.1.198185

Keywords:

pharmacy legislation, implementation, directive

Abstract

 

The purpose of the work. Analysis of the legislative support of the Ukraine pharmaceutical sector, the study of problematic issues of the legal protection of sectoral legal relations in order to formulate proposals for improving the legal protection of the rights of subjects of the Federal Security Service of Ukraine.

Materials and methods. The study is based on the current regulatory framework of the pharmaceutical sector in the healthcare sector, as well as international regulatory acts regulating the circulation of medicines in EU countries. During the work, the methods of analysis of ATS synthesis, systematization and generalization were used.

Results. The national sectoral regulatory framework of pharmacy is mostly aimed at securing the rights of citizens and streamlining public relations arising from the circulation of medicines, but at the same time requires constant improvement, which is caused by the dynamics of the development of public relations in the field of medicines circulation.

The state strategy of implementation of the state policy of providing the population with medicines for the period up to 2025, directly notes that the current system of state regulation in the sphere of drug treatment does not fully meet the modern requirements, because the implementation of the legislation of Ukraine is not performed in all directions, and monitoring has no systemic.

Conclusions. Legal regulation of Ukraine pharmaceutical sector is a state exercised by the law and the totality of legal means of ordering public relations that arise during the treatment of medicinal products and joint groups of relations with the purpose of their legal consolidation, protection, and development.

 

References

(2016). Rishennia VIII Natsionalnoho zizdu farmatsevtiv Ukrainy [The decision of the VIII National Congress of Pharmacists of Ukraine]. Kharkiv. Retrieved from http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/rishennya-VIII-ziizdu.pdf [in Ukrainian].

Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan na temu: "Pro suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy". Postanova Verkhovnoi rady Ukrainy vid 06.10.2011 No 3901-VI [On the Recommendations of the Parliamentary Hearings on the topic: "On the current state and prospects of development of the pharmaceutical industry of Ukraine". Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine (2011, October 6 No. 3901-VI)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3901-17 [in Ukrainian].

Shyrshova, V. M. (2017). Pryorytetni napriamky reformuvannia zakonodavstva v sferi farmatsevtychnoi diialnosti v Ukraini [Priority directions of reforming legislation on pharmaceutical activities in Ukraine]. Pravo i suspilstvo, (1, part 2), 184-188. [in Ukrainian].

Hromovyk, B. P., Stasevych, M. V., Baranovych, D. B., Krychkovska, A. M., Korniienko, O. M., & Novikov, V. P. (2010). Normatyvne zabezpechennia farmatsevtychnykh i biotekhnolohichnykh vyrobnytstv [Regulatory support of pharmaceutical and biotechnological industries]. Lviv: Triada plius. [in Ukrainian].

Котvitska, А. А., Kubareva, І. V., & Тarasenko, D. Yu. (2016). Analiz suchasnoho stanu normatyvno-pravovoho rehuliuvannia trudovykh vidnosyn pratsivnykiv farmatsevtychnoho sektora haluzi okhorony zdorovia [Аnalysis of the current state of legal and regulatory adjustment of labour relationship in pharmaceutical sector of health care field]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 2(2), 25-31. [in Ukrainian].

Nemchenko, A. S., Simonyan, L. S., & Nemchenko, O. A. (2015). Analiz normatyvno-pravovoho rehuliuvannia suchasnoho stanu farmatsevtychnoho zabezpechennia khvorykh na epilepsiiu [Analysis of regulatory regulation of the current state of pharmaceutical provision for patients with epilepsy]. Farmakoekonomika v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku. Proceedings of the 8th Conference (2015, November 26-27) (pp. 128-129). Kharkiv: NFaU [in Ukrainian].

Pashkov, V. M. (2016). Mekhanizm pravovoho zabezpechennia pravovoho hospodarskoho poryadku na farmatsevtychnomu rynku [Mechanism for Legal Ensuring of Commercial Order at the Pharmacy Market]. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava, 27, 40-47. [in Ukrainian].

Ponomarenkо, M. S., Alekseeva, I. N., Solovyev, A. S., Alekseev, А. G., & Grygoruk Y. M. (2015). Predmet ta metod farmatsevtychnoho prava [The object and method of pharmaceutical law]. Farmatsevtychnyi zhurnal, (2), 87-95. [in Ukrainian].

Posylkina, O. V., & Timanyuk, V. M. (2007). Ekonomiko-pravovi aspekty v oblasti komertsializatsiyi obyektiv intelektualnoi vlasnosti u farmatsii [Economic and legal aspects in the field of commercialization of intellectual property objects in pharmacy]. Farmatsevtychnyi chasopys, (1), 29-31. [in Ukrainian].

Tolochko, V. M., Muzika, T. F., Zarichkova, M. V., & Dolzhnikova, O. M. (2015) Analiz zakonodavcho-normatyvnoho rehulyuvannia systemy sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv aptechnykh zakladiv Ukrainy [Analysis of legislative and normative regulation of the social protection system of pharmacy employees in Ukraine]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia, 1(1), 12-17. [in Ukrainian].

Shapovalova, V. O., Shapovalov, V. V., Khalin M. M. et al. (2010). Farmatsevtychne zakonodavstvo [Pharmaceutical legislation] (2nd ed.). Kharkiv: NFaU. [in Ukrainian].

Alekseev, S. S. (1966). Mekhanizm pravovoho rehulirovaniya v sotsialisticheskom gosudarstve [The mechanism of legal regulation in a socialist state]. Moscow : Yuridicheskaya literatura. [in Russian].

Tsvik, M. V. & Petryshyn, O. V. (Eds.). (2009). Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Tsvik, M. V. & Tkachenko, V. D. (Eds.). (2002). Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Rabinovych, P. M. (1995). Osnovy zahalnoi teorii derzhavy i prava [Fundamentals of General Theory of State and Law]. Kyiv. [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1992, November 19). Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia : zakon Ukrainy 19.11.1992 № 2801-XII [Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care (No. 2801-XII)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?lang=en

Skakun, O. F. (2017). Teoriia prava i derzhavy [Theory of Law and State].: pidruchnyk (4th ed.). Kyiv: Pravova yednist. [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (1996, April 4). Pro likarski zasoby: zakon Ukrainy vid 04.04.1996 no 123/96-VR [On Medicinal Products. Law of Ukraine (No. № 123/96-ВР)] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80?lang=en

Ministry of Health of Ukraine. (2013, March 27). Kontseptsiya rozvytku farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorovia Ukrainy na 2011-2020 rr [The concept of development of the pharmaceutical sector of health care of Ukraine for 2011-2020 (No. 242)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/v0242282-13#n13

Chernykh, V. P. Zupanets, I. A., Tykhonov, O. I. Tolochko, V. M. Heorhiiants, V. A. Nemchenko, A. S., & Pertsev, I. M. (2001) Obhovoriuiemo proekt zakonu Ukrainy "Pro farmatsevtychnu diialnist" [We are discussing the draft law of Ukraine "On pharmaceutical activity"]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 4, 3-8. [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2015, September 9). Proekt Zakonu Ukrainy "Pro farmatsevtychne samovriaduvannia" [Draft Law of Ukraine "On Pharmaceutical Self-Government"]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3054&skl=9

Doopratsiovanyi zakonoproekt "Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro likarski zasoby" shchodo zabezpechennia ekonomichnoi konkurentsii ta zakhystu prav patsiyentiv pry zdiisnenni rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy" [The Bill "On Amendments to the Law of Ukraine" On Medicines" on Ensuring Economic Competition and Protecting Patients' Rights in Retailing of Medicines has been revised (2019, February 26)]. Apteka onlain.ua. Retrieved from https://www.apteka.ua/article/492380 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, September 6). Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvyshchennia dostupnosti likarskykh zasobiv dlia hromadian [Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Increasing Access to Medicines for Citizens (No. 2089)]. Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66741

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, December 5). Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii realizatsii derzhavnoi polityky zabezpechennia naselennia likarskymy zasobamy na period do 2025 roku. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.12.2018 No. 1022 [On approval of the State strategy for the implementation of the state policy of providing the population with medicines for the period up to 2025 (No. 1022)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1022-2018-%D0%BF

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014, June 27). Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Dyrektyva 2001/83/YES yevropeyskoho parlamentu ta rady vid 6 lystopada 2001 roku pro Kodeks spilnoty vidnosno likarskykh preparativ, pryznachenykh dlia spozhyvannia liudmy [Directive 2001/83/EC of the Europian parliament and of the counsil of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJ L 311, 28.11.2001, p. 67)/(2001L0083-EN-16.11.2012- 011.001-1)/2-7]. Retrieved from http://avlu.org.ua/standart/122.htm

Verkhovna Rada of Ukraine. (2016, April 18). Pro osoblyvosti implementatsii okremykh polozhen zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu shchodo obihu likarskykh zasobiv. Proekt Zakonu vid 18.04.2016 No. 4465. [On the peculiarities of the implementation of certain provisions of the European Union legislation on the circulation of medicinal products. Draft Law (No. 4465)]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58784

Pashkov, V. M. (2019). Pro obih likarskykh zasobiv ta mozhlyvu deimplementatsiiu zakonodavstva Ukrainy [On the circulation of medicines and possible de-implementation of Ukrainian legislation]. Ezhenedel'nik Apteka, 43, 8-9. [in Ukrainian].

How to Cite

1.
Aleksieiev OH. Ukraine pharmaceutical sector: current state of legal regulation. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice [Internet]. 2020Mar.10 [cited 2024May24];13(1). Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/198185

Issue

Section

Original research