Informed consent in pediatric practice: problems of Ukrainian legislation and prospects for their solution

Authors

  • M. A. Anishchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.3.184258

Keywords:

informed consent, pediatric practice, provision of health information

Abstract

 

The purpose of the work is to consider the legal regulation of informed consent in pediatric practice, identify the problems of legal regulation of the above social relations, and determine the prospects for their solution.

Materials and methods. The material of the study is the current regulatory legal acts and regulatory documents governing the institution of informed consent in pediatric practice. The work used system-analytical and structural-functional methods, the method of information retrieval and generalization.

Results. The institute of informed consent in pediatric practice consists of two sub-institutes - the legal regulation of the right to receive complete and objective information about the state of one’s health (about the state of health of one’s minor or minor child or ward) and the provision of consent for medical intervention in relation to herself (her minor or minor child or ward). The institute of informed consent has certain legal regulation problems, which include some inconsistencies of the above general concept of specific rules governing the process of providing informed consent to minors. In addition, one of the important problems of regulating the above institution is its archaic, inadequacy to the needs of society and the level of social and scientific-technical development.

Conclusions: In order to improve the legal regulation of informed consent, it is necessary to eliminate all identified inconsistencies in the legal regulation of this institution. It is also necessary to actively implement the achievements of modern digitalization in the process of obtaining or providing informed consent in pediatric practice.

References

Lashkul, Z. V., Sizintsova, Yu. Yu., & Fershal, Ya. Yu. (2013). Informovana zghoda: poniattia, meta ta znachennia u protsesi realizatsii prav ta oboviazkiv medychnykh pratsivnykiv i patsiientiv [Informed consent: concepts, purpose, and meanings in process of implementing rights and responsibilities of healthcare workers and patients]. Navchalnyi posibnyk. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Dvornichenko, A. S. (2014). Zghoda patsiienta na medychne vtruchannia: problemy pravovoi rehlamentatsii ta shliakhy yikh vyrishennia [Patient’s consent to medical intervention: problems of legal regulation and solutions]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Yurydychni nauky, 3(6-2), 15-19. [in Ukrainian].

Markov, Yu. I., Zhezher, A. O. (2019). Informovana zghoda v klinichnii praktytsi [Informed consent in clinical practice]. Emergency Medicine, 2(97), 143-149. doi: 10.22141/2224-0586.2.97.2019.161656 [in Ukrainian].

Anishchenko, M. A. (2018). Pryntsyp avtonomii patsiienta: problemy pravovoi rehlamentatsii v Ukraini [Principle of patient's autonomy: problems of legal regulation in Ukraine]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 11, 2(27). 225-229. doi: 10.14739/2409-2932.2018.2.134008 [in Ukrainian].

(2003). Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 roku №435-IV. [Civil Code of Ukraine from January 16, 2003 №435-IV]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15. [in Ukrainian].

(1992). Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 roku №2801-XII. [Fundamentals of Ukrainian healthcare legislation: Law of Ukraine from November 19, 1992 №2801-XII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. [in Ukrainian].

(2012). Pro zatverdzhennia form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii ta Instruktsii shchodo yikh zapovnennia, shcho vykorystovuiutsia u zakladakh okhorony zdorovia nezalezhno vid formy vlasnosti ta pidporiadkuvannia: nakaz MOZ Ukrainy vid 14.02.2012 roku №110. [On approving forms primary accounting records and instructions for their completion, which are used in healthcare institutions regardless of ownership and subordination: order of the Ministry of Health of Ukraine from February 14, 2012 №110]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12. [in Ukrainian].

(2008). Pytannia diialnosti orhaniv opiky ta pikluvannia, poviazanoi iz zakhystom prav dytyny: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.09.2008 roku №866. [Issues of activity of guardianship and custody agencies with regard to protecting rights of children: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from September 24, 2008 №866]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF. [in Ukrainian].

(2001). Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 roku №2402-III. [On protection of childhood: Law of Ukraine from April 26, 2001 №2402-III]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. [in Ukrainian].

(1961). Konventsiia, shcho skasovuie vymohu lehalizatsii inozemnykh ofitsiinykh dokumentiv: Haazka konventsiia vid 05.10.1961 roku. [Convention abolishing requirement of legalizing foreign official documents: The Hague сonvention from October 05, 1961]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_082. [in Ukrainian].

Novokreshchenova, L. Predstavnytstvo interesiv dytyny [Representing interests of children]. Retrieved from http://www.bershad.ua/news/oficial/femida/39286.html.[in Ukrainian].

(2002). Simeinyi kodeks Ukrainy vid 10.02.2002 roku №2947-III. [The family code of Ukraine from February 10, 2002 №2947-III]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. [in Ukrainian].

Seniuta, I. Ya. (2018). Yurydychna prezumptsiia zhody druhoho z batkiv na nadannia medychnoi dopomohy yikhnii dytyni. [Legal presumption of consent of the second parent to provide medical assistance to their child]. Problemy zakhystu subiektiv pravovidnosyn u sferi okhorony zdorovia v konteksti medychnoi reformy. Abstracts of Papers of the scientific and practical round table, Yu.M. Kolesnyka (Ed.), (pp. 37-41). Zaporizhzhia: ZSMU. [in Ukrainian].

(2016). Pro orhanizatsiiu kliniko-ekspertnoi otsinky yakosti nadannia medychnoi dopomohy ta medychnoho obsluhovuvannia: nakaz MOZ Ukrainy vid 05.02.2016 roku №69. [On organization of clinical and expert assessment of quality of care and healthcare delivery: order of the Ministry of Health of Ukraine from February 05, 2016 №69]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-16. [in Ukrainian].

How to Cite

1.
Anishchenko MA. Informed consent in pediatric practice: problems of Ukrainian legislation and prospects for their solution. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice [Internet]. 2019Nov.21 [cited 2024Feb.26];(3). Available from: http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/184258

Issue

Section

Original research