DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2019.2.171228

Антикорупційний менеджмент у закладах охорони здоров’я: правовий аспект

М. А. Anishchenko

Анотація


Мета роботи – проаналізувати поняття антикорупційного менеджменту та організаційно-правові аспекти здійснення антикоруп-
ційної діяльності в закладах охорони здоров’я, на основі проаналізованого матеріалу дати визначення поняттю «антикорупційний
менеджмент в закладах охорони здоров’я», визначити правові проблеми в організації зазначеної діяльності та окреслити шляхи
їх вирішення.
Матеріали та методи. Матеріалом дослідження є чинні нормативно-правові акти та нормативні документи, що регламентують
здійснення антикорупційної діяльності в закладах охорони здоров’я. Використовували структурно-функціональний і системно-
аналітичний методи, метод інформаційного пошуку та узагальнення.
Результати. Аналізуючи чинні нормативно-правові акти, з’ясували, що антикорупційний менеджмент включає такі основні напрями
діяльності (функції): визначення особи (підрозділу), відповідальної за запобігання та виявлення корупції в закладі охорони здо-
ров’я, створення необхідних умов для її (його) успішної роботи; розроблення та затвердження необхідних внутрішніх документів
із питань антикорупційної діяльності, їхнє постійне своєчасне оновлення; імплементація антикорупційних норм в інші внутрішні
документи закладу охорони здоров’я; оцінювання корупційних ризиків; забезпечення належного запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів; забезпечення відкритості та прозорості діяльності закладу охорони здоров’я; провадження антикорупційної
освіти працівників закладу охорони здоров’я; здійснення належного управління інформацією про корупційні правопорушення;
забезпечення постійного ведення необхідних реєстрів і баз даних; контроль і моніторинг за ефективністю антикорупційних заходів.
Висновки. Антикорупційний менеджмент закладів охорони здоров’я є видом організаційно-розпорядчої діяльності керівників, засновників
та уповноважених осіб (підрозділів) закладів охорони здоров’я всіх форм власності, що базується на правових нормах, котрі спрямовані
на створення та функціонування ефективної системи запобігання, протидії корупції в закладах охорони здоров’я, а також контролю
ефективності антикорупційних заходів. Деякі юридичні аспекти антикорупційного менеджменту потребують серйозного удосконалення.


Ключові слова


антикорупційний менеджмент; заклади охорони здоров’я; запобігання та протидія корупції

Повний текст:

PDF

Посилання


«Indeks spryyniattia koruptsii»: Ukraina deshcho zmitsnyla pozytsii. [«Index of Corruption Perception»: Ukraine has strengthened its position somewhat]. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/29735869.html. [in Ukrainian].

Ukraintsi nazvaly naibilsh koruptsiini sfery [Ukrainians called the most corrupt areas]. Retrieved from https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraintsy-nazvali-naibolee-korruptsionnye-1544099504.html [in Ukrainian].

Yaremenko, S., & Yaremenko, O. (2016) Antykoruptsiina prohrama yak instrument antykoruptsiinoho menedzhmentu derzhavnoi orhanizatsii [Anticorruption program as an instrument of anti-corruption management of a state organization]. Derzhsluzhbovets, 1. Retrieved from https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2016/january/issue-1/article-14777.html [in Ukrainian].

Golovkin, B. (2016) Antykoruptsiinyi menedzhment u mytnii spravi [Anticorruption management in customs]. Fiskalna polityka v Ukraini v kryminalno-pravovomu vymiri Abstracts of Papers of the All-Ukrainian Scientific and Praktscal Conference, Retrieved from http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11166/1/Golovkin_60-65.pdf [in Ukrainian].

(2014) Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia koruptsii» vid 14.10.2014 r. №1700-VII [Law of Ukraine «On Prevention of Corruption» from October 14, 2014, №1700-VII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n649. [in Ukrainian].

(2013) Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pytannia zapobihannia ta vyiavlennia koruptsii» vid 04.09.2013 r. №706 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «Issues of prevention and detection of corruption» from September 4, 2013 №706]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF [in Ukrainian].

(2017) Metodychni rekomendatsii shchodo diialnosti upovnovazhenykh pidrozdiliv (upovnovazhenykh osib) z pytan zapobihannia ta vyiavlennia koruptsii vid 13.07.2017 r. №317. [Methodical recommendations on the activities of authorized subdivisions (authorized persons) on prevention and detection of corruption from July 31, 2017, №317]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0317884-17/.[in Ukrainian].

(2010) Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy DK 003:2010 «Klasyfikator profesii», zatverdzhenyi nakazom Derzhspozhyvstandartu Ukrainy vid 28.07.2010 r. №327 (z aktualnymy zminamy). [National Classifier of Ukraine DK 003: 2010 «Classifier of Occupations», approved by the Order of State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy of Ukraine dated July 28, 2010 №327 (with actual changes)]. Retrieved from https://vk24.ua/useful_information/klasifikator-profesiy [in Ukrainian].

(1984) Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 04.12.1984 r. №8073-X [Code of Ukraine on Administrative Offenses from December 4, 1984, №8073-X]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10. [in Ukrainian].
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики  Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет