Синтез і дослідження властивостей біс((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)алканів

Автор(и)

  • O. A. Suhak Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • O. I. Panasenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • Ye. H. Knysh Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.2.133992

Ключові слова:

1, 2, 4-тріазол, біс-похідні, синтез, ІЧ-спектрофотометрія, 1Н ЯМР спектрометрія, PASS-скринінг

Анотація

Мета роботи – синтез і дослідження властивостей біс((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)алканів із використанням доступних реагентів.

Матеріали та методи. Як проміжний інтермедіат використали 4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол, синтез котрого описано в попередніх роботах із використанням метил 2-(тіофен-2-іл)ацетату як вихідного реагенту. На етапі формування структури біс((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4тріазол-3-іл)тіо)алкану як другий реагент використовували дибромалкани (дибромметан, дибромпропан, дибромбутан). Реакцію проводили в середовищі пропан-2-олу. Утворення продуктів реакції підтверджено спектральними методами.

Біс((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)алкани. До розчину 0,01 моль відповідного 3-(3-R-1,2,4-тріазол-5-тіометил)-1,2,4-тріазол-5-тіону в суміші, яка складається з 0,01 моль NaОН і 30 мл етанолу або пропан-1-олу, додають 0,01 моль відповідного алкілгалогеніду та кип’ятять до нейтральної реакції середовища (протягом 3 годин). Суміш фільтрують, розчинник упарюють. Білі кристалічні сполуки, важко розчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках.

Для аналізу використовували сполуки, очищені перекристалізацією з суміші диметилформамід – вода, 1:1.

Результати. Індивідуальність сполук, що одержали, встановлена за допомогою хромато-мас-спектрометрії.

1H NMR спектри сполук характеризувались рядом сигналів. Протони алкілдисульфідного фрагмента резонують в області слабкого поля у вигляді мультиплетів в інтервалах 3.12–3.07 м.ч. та 2.25–2.10 м.ч. Протони метиленової групи, котрі зв’язують гетероароматичні фрагменти, резонують при 3.92–3.87 м.ч. у вигляді синглету. Ароматичні протони тіофенових фрагментів фіксують у вигляді мультиплетів при 6.95–6.78 м.ч. та 6.99–7.20 м.ч. Протони метиленового фрагмента N-алкільного замісника фіксують у вигляді мультиплету в області 4.21–3.98 м.ч.; протони метильного фрагменту резонують у вигляді триплету при 1.52–1.57 м.ч.

ІЧ-спектри досліджуваних речовин показали наявність фрагмента C-S, який фіксують у вигляді смуги валентних коливань при 693 см-1.

Валентні коливання С-H-фрагмента тіофенового кільця спостерігають при 715–693 см-1. -СН2-фрагмент фіксують у вигляді валентних коливань сильної інтенсивності (2935–2905 см-1 та 2865–2855 см-1) та деформаційних коливань середньої інтенсивності (1493–1460 см-1).

Для поліметиленового фрагмента характерні деформаційні коливання при 730–720 см-1. Симетричні й асиметричні деформаційні коливання (1385–1380 см-1 та 1470–1465 см-1) характеризують наявність СН3-групи.

Здійснили попередній скринінг параметрів гострої токсичності та біологічної активності.

Висновки. Отримали 9 сполук і довели їхню структуру. Вивчили показники комп’ютерного оцінювання синтезованих сполук за допомогою онлайн-сервісу PASS. Визначили найбільш перспективні сполуки для тестування in vitro. Під час аналізу результатів встановили: сполуки, що одержали, можуть мати різні види біологічної активності. Серед найбільш імовірних видів активності, передбачених для всіх 9 сполук, домінує антимікробна.

 

Посилання

Suhak, O. A., Panasenko, O. I., & Knysh, Ye. G. (2015) Syntez ta fizyko-khimichni vlastyvosti 3-(alkiltio)-4-R-5-(tiofen-2-ilmetyl)-4H-1,2,4-triazoliv [Synthesis and physical-chemical properties of 3-(alkylthio)-4-R-5-(thiophen-2-ylmethyl)-4H-1,2,4-triazoles]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 2, 21–24. [in Ukrainian]. doi: http://dx.doi.org/10.14739/2409-2932.2015.2.45130.

Al-Amin, M. & Islam, M. R. (2006) Synthesis of some bis-triazole derivatives as probes for cyto toxicity study. Bangladesh J Pharmacol, 1, 21–26.

Dippold, A. A., & Klapötke, T. M. (2013) A study of dinitro-bis-1,2,4-triazole-1,1'-diol and derivatives: design of high-performance insensitive energetic materials by the introduction of N-oxides. J Am Chem Soc., 135(26), 9931–9938. doi: 10.1021/ja404164j.

Bekircan, O., & Bektas H. (2006) Synthesis of new bis-1,2,4-triazole derivatives. Giresun., 11(6), 469–477.doi: 10.3390/11060469.

Datoussaid, Y., Othman, A., & Kirsch, G. (2012) Synthesis and antibacterial activity of some 5,5'-(1,4-phenylene)-bis-1,3,4-oxadiazole and bis-1,2,4-triazole derivatives as precursors of new S-nucleosides. South African Journal of Chemistry, 65, 30–35.

Ghochikyan, T. V., Samvelyan, M. A., Galstyan, A. S., & Grigoryan, S. V. (2016) Synthesis of some S-derivatives of bis-1,2,4-triazoles. J. Proceedings of the Yerevan state university, 2, 8–12.

Gümrükçüoğlu, N., Uğraş, S., Uğraş, Hİ., & Çakır, Ü. (2012) Synthesis, extraction and antibacterial studies of some new bis-1, 2, 4-triazole derivatives part II. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 73(1–4), 359–367. doi: 10.1007/s10847-011-0072-x.

Dawood, K. M., Abdel-Wahab, B. F., & Raslanc, M. A. (2018) Synthesis and applications of bi‐and bis-triazole systems. The Free Internet Journal for Organic Chemistry, i, 179–215. doi: https://doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.522.

Mobinikhaled, A., Rafiee, A., & Foroughifar, N. (2013) Synthesis of some novel bis-1,2,4-triazole and bis-1,3,4-thiadiazole derivatives from terephthaloyl and isophthaloyl chlorides. Heterocyclic Communications, 265–269. doi: 10.1515/hc-2013-0035.

Modzelewska-Banachiewicz, B., Jagiełło-Wójtowicz, E., Tokarzewska-Wielosz, E. (2000) Synthesis and biological activity of BIS-1,2,4-triazole and BIS-1,3,4-thiadiazole derivatives. Acta Pol Pharm, 57(3), 199–204.

Shridhar, A. H., Keshavayya, J., & Joy, H. H. (2014) Synthesis, characterization and pharmacological studies of novel bis-1,3,4-oxadiazole and 1,2,4-triazole derivatives. Pelagia Research Library, 2(4), 106–114.

Sokmen, B. B., Gumrukcuoglu, N., Ugras, S., Ugras, H., & Yanardag, R. (2013) Synthesis, antibacterial, antielastase, antiurease and antioxidant activities of new methoxy substitued bis-1,2,4-triazole derivatives. Journal of enzymeinhibition and medicinal chemistry, 28(1), 72–7. doi: 10.3109/14756366.2011.631536.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження