Концептуальний аналіз соціальної відповідальності особистості та її інтегрування у фармацевтичну практику

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2409-2932.2017.3.113624

Ключові слова:

особистість, фармацевтичний фахівець, соціальна відповідальність, концептуальні складові, формування та розвиток

Анотація

Сучасний розвиток соціальної політики фармацевтичних організацій України, орієнтованої на потреби суспільства, характеризується відставанням практичної реалізації належної соціальної відповідальності (СВ) від підвищеного інтересу фармацевтичних науковців до різних її аспектів. Недостатньо опрацьованими залишаються питання СВ особистості, її ролі, місця в системі соціально-відповідальної поведінки фармацевтичних організацій і професійній діяльності фармацевтичних фахівців.

Мета роботи – концептуальний аналіз СВ особистості з інтегруванням у фармацію та обґрунтування стратегічних напрямів формування СВ як професійної компетенції фармацевтичних фахівців у системі неперервної фармацевтичної освіти.

Матеріали та методи. У ході роботи використано методи інформаційного пошуку, порівняння, систематизації, аналізу, синтезу та моделювання. Матеріалами для досліджень слугували публікації фундаментальних і прикладних досліджень вітчизняних і закордонних науковців із питань СВ, міжнародні стандарти.

Результати. Особистість у процесі діяльності виступає і суб’єктом, і об’єктом відповідальності, оскільки СВ є умовою взаємодії індивіда та соціуму. СВ фармацевтичних фахівців (ФФ) спрямована на первинні та вторинні соціальні групи, суспільство та індивідуума, а також на самого себе. При цьому в останньому випадку важливою є «Я-концепція», тобто цілісне уявлення індивіда про себе та готовність особистості діяти певним чином у певних ситуаціях, а також можливі соціальні ролі ФФ.

Процес формування СВ ФФ – складна багаторівнева система, що безперервно виховує, розвиває, удосконалює навик СВ протягом усього професійного життя.

Висновки. На підставі теоретичного узагальнення даних наукової літератури здійснили концептуальний аналіз фундаментального рівня СВ з інтегруванням у теоретичну площину фармацевтичної практики, а також обґрунтували власне визначення СВ ФФ. Шляхом моделювання визначили, що формування СВ ФФ відбувається упродовж усього професійного його життя. Джерелами розвитку СВ є держава, суб’єкти фармацевтичного підприємництва, суб’єкти фармацевтичної освіти і науки, громадські організації фармацевтичного спрямування, сам ФФ, що зумовлює багатовекторність і розмаїття засобів формування його СВ.

 

Посилання

Posylkina, O. V., & Kotliarova, V. G. (2013) Shliakhy formuvannia konkurentnykh perevah vitchyznianykh farmatsevtychnykh kompanii na osnovi sotsialnoi vidpovidalnosti [Ways of creating competitive advantages of domestic pharmaceutical companies on social responsibility]. Sotsialna farmatsiia v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy Proceedings of the All-Ukrainian scientific and practical Internet conference with participation of international experts, (P. 278–280). Kharkiv. [in Ukrainian].

Bratishko, Yu. S (2014) Doslidzhennia sutnosti ta rivniv sotsialnoi vidpovidalnosti farmatsevtychnoho biznesu [Research of essence and levels of social responsibility of pharmaceutical business]. Molodyi vchenyi, 1, 147–150. [in Ukrainian].

Cherkashyna, A. V., & Kotvitska, A. A. (2014) Doslidzhennia suchasnoho stanu sotsialnoi vidpovidalnosti naibilshykh aptechnykh merezh mista Kharkova [Research of the current state of social responsibility of large pharmacies networks of Kharkiv city]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 2, 36–42. [in Ukrainian].

Kolot, A. M. (2013) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: evoliutsiia ta rozvytok teoretychnykh pohliadiv [Corporate social responsibility: the evolution and the development of the theoretical views]. Ekonomichna teoriia, 4, 5–26. [in Ukrainian].

Kotvitska, A. A., Kybarieva, I. V., Surikov, O. O., & Volkova, A. V. (2013) Sotsialna farmatsiia yak skladova farmatsevtychnoho zabezpechennia ta mizhdystsuplinarna nauka [Social pharmacy as a component of pharmaceutical providing of population and interdisciplinary science]. Sotsialna farmatsiia v Ukraini: stan, problem ta perspektyvy Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with participation of international experts, (P. 14–28). Kharkiv. [in Ukrainian].

Bratishko, Yu. S., & Posylkina, O. V. (2014) Aktualnist pobudovy na farmatsevtychnykh pidpryiemstvakh systemy intehrovanoi zvitnosti [The relevance of building on pharmaceutical companies an integrated reporting system]. Sotsialna farmatsiia v Ukraini: stan, problem ta perspektyvy Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with participation of international experts, (P. 145–155). Kharkiv. [in Ukrainian].

Nemchenko, A. S., Teterych, N. V., & Tereshchenko, L. V. (2015) Analiz rivnia sotsialno-psykholohichnoho klimatu u profesiinomu farmatsevtychnomu seredovyshchi [Analysis of socio-psychological climate in the professional pharmaceutical environment]. Sotsialna farmatsiia v Ukraini: stan, problem ta perspektyvy Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with participation of international experts, (P. 169–172). Kharkiv. [in Ukrainian].

Gromovik, B. P., & Unguryan, L. M. (2013) Roli aptechnykh fakhivtsiv z pohliadu sotsialnoi farmatsii [The role of pharmacy professionals in the social aspect of pharmacy]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3, 126–128. [in Ukrainian].

Kolot, A. M., Hrishnova, O. A., & Herasymenko, O. O. (2015) Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Okhrimenko, O. O., & Ivanova, T. V. (2015). Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility]. Kyiv: NTUU «KPI». [in Ukrainian].

Kolot, A. M. (2011) Sotsialna vidpovidalnist liudyny yak chynnyk stiikoi sotsialnoi dynamiky: teoretychni zasady [Social responsibility as a factor in sustainable human social dynamics: the theoretical foundations]. Ukraina: aspecty pratsi, 3, 3–9. [in Ukrainian].

Tkachenko, N. O. (2016) Strukturno-funktsionalnyi i parametrychnyi analiz sotsialnoi funktsii farmatsevtychnoi haluzi [Structural-functional and parametric analysis of the social function of pharmaceutical industry]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, 3, 91–97. doi: 10.14739/2409-2932.2016.3.78003 [in Ukrainian].

Kas'yanova, A. N. (1997) O reguliruyushchey roli Ya-kontsepcii v sotsial'nom povedenii [On the Regulatory Role of the I-Concept in Social Behavior]. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki, 2(5), 181. [in Russian].

(2011) Social'naya otvetstvennost'. Trebovaniya. Mezhdunarodnyj Standart IC CSR-08260008000 [Social responsibility. Requirement. IC CSR-08260008000]. Retrieved from http://www.ksovok.com/standarts.php.

(2010) Rukovodstvo po social'noj otvetstvennosti. Mezhdunarodnyj standart ISO 26000:2010 [Guidance on social responsibility. ISO 26000:2010]. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en.

(2007) Rukovodstvo po realizatsii printsipov global'nogo dogovora OON v deyatel'nosti srednikh predpriyatiy [Guidance of implementation of the principles of the UN Global Compact in the activities of medium sized enterprises]. Retrieved from: http://www.undp.ru/publications/sled_gc_rus.pdf.

Tkachenko, N. O., Unhurian, L. M., & Hromovyk, B. P. (2014) Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia komunitarnoi sotsialnoi vidpovidalnosti u farmatsii [Theoretical and methodological aspects of communitarian social responsibility in pharmacy]. Odeskyi medychnyi zhurnal, 5, 34–38. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження